Dette er mennesker med sterkt nedsatt syn eller hørsel, lese- og skrivevansker, bevegelseshemminger, hjerte- eller lungeproblemer, psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser m fl.

Dette til tross for at vår største minoritet i Norge er mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne. Det må vi gjøre noe med!

Frem til rettighetene er nasjonalt lovfestet må vi sikre rettigheter til alle gjennom å gjøre CRPD til lokal praksis i kommunen. Vår felles bevissthet om menneskerettigheter til alle må styrkes.

Visste du at funksjonshemmede generelt har dårligere helse, lavere utdanning, færre økonomiske muligheter og høyere fattigdom enn mennesker uten funksjonshemninger?

Funksjonshemmede ekskluderes fra viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid. Dette skyldes ofte mangel på tilgjengelige tjenester og tilrettelegging av fysisk miljø, resultat av lovgivning og politikk, samfunnsholdninger og diskriminering.

Visste du at BPA ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) praktiseres svært ulikt ute i kommunene?

Alt for mange opplever å få innvilget en brøkdel av behovet for BPA-timer. Omgjøring av BPA til en statlig ordning vil bidra til lik praksis og gjøre BPA til et reelt likestillingsverktøy i hjemmet, på jobb, barnehage/skole og fritidsaktiviteter. Retten til å bestemme over eget liv skal styrkes

Visste du at kommunen har en plikt til å tilby omsorgsstønad, men pårørende har ikke rett på å få det?

Det er behov for å gjøre hverdagen enklere for familier som har barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Et tydelig lovverk som sikrer pårørende og omsorgspersoner rett på omsorgsstønad må på plass.

Visste du at 43 % av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, mot 74 % i befolkningen generelt?

Voksende utenforskap vår tids største samfunns- og bærekraftsutfordring. Det gir fravær av håp og mangel på muligheter til å endre egen situasjon. Samfunnet mister verdifulle ressurser.

Visste du at 80 % av grunnskolene i Norge er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede?

3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse. Det er behov for økt satsning på universell utforming av offentlige bygg og byrom inklusive barnehager, skoler og lekeplasser.

Visste du at 3. desember er FN`s internasjonale dag for funksjonshemmede?

Dagen markeres for å øke bevisstgjøringen av situasjonen for vår største minoritet, en minoritet vi alle kan bli en del av gjennom livet.

Om alle skal kunne bidra med sine ressurser må det arbeides for et funksjonsfremmende og universelt samfunn. Da må regjeringen gi grunnleggende menneskerettigheter til hele befolkningen. Dagens politikk gjør vegen lang for 20 % av oss.