Totalt i 2022 ligger det an til å bli mellom 4.100 og 4.200 dødsfall i fylket. Det er 500 til 600 flere enn man forventet i estimatet fra 2020. Det døde også flere enn forventet i Innlandet både i 2020 og i 2021.

SSB har fra begynnelsen av 2020 oppdatert tallene over dødsfall ukentlig, for fylkene og landet, for fem- og tiårige aldersgrupper, for personer fra 0 til 64 år, for de fra 65 til 79 år og for personer som er 80 og eldre. (SSB-tabell 12973).

I fjor på denne tiden startet antall dødsfall i Norge og i Innlandet å skyte i været. Det førte til at forventet levealder for nyfødte jenter ble redusert. Antall dødsfall viser ingen avtakende trend, og SSB-demograf Anders Sønstebø uttalte til NRK nylig: – Jeg tror at vi kan bli nødt til å nedjustere forventet levealder for begge kjønn i 2022.

Dårligst ut av landets fylker kommer Innlandet, både for de mellom 65 og 79 år og de som er 80 år og eldre.

Mest urovekkende i vårt fylke er antall dødsfall blant personer som er fra 65 til 79 år. Fra starten av 2020 til og med september 2022 har det vært ett dødsfall per 49 innbygger blant disse. I landet under et har tallet vært ett dødsfall per 54 innbygger.

De 12 siste månedene er dødeligheten blant disse 15 % høyere i Innlandet enn i landet under et. Innlandet ligger også klart høyest i dødelighet blant innbyggere som er 80 år og eldre. Fra 2020 til nå har det vært dødeligheten blant disse vært 7,4 % høyere enn i landet under et.

Dersom dødeligheten i Innlandet hadde vært den samme som for Norge samlet for innbyggere som er 65 år og eldre, ville vi hatt rundt 750 færre dødsfall blant disse enn de over 9.600 det har vært fra starten av 2020 til og med september i år.

Dårligst ut av landets fylker kommer Innlandet, både for de mellom 65 og 79 år og de som er 80 år og eldre.

Jon Einar Birkevold, Løten

Samlet for kvinner og menn har Innlandets innbyggere nest lavest forventet levealder (SSB-tabell 05797) for nyfødte, 0,2 år foran Troms og Finnmark, 1,5 år bak Vestland, fylket med høyest forventet levealder. 65-åringene i Innlandet har nå Norges laveste forventede restlevetid. (Tallene er gjennomsnittet for de fem foregående årene, slik at de stygge tallene vi ser nå vil forverre tallene for forventet levealder for Innlandets innbyggere ytterligere.)

Vi blir stadig fortalt at vi blir flere eldre og at vi lever lengre.

Med de urovekkende høye dødstallene i vårt fylke, ser det ut til at siste del av den setningen kan strykes for Innlandets del..

Det er sikkert veldig sammensatte årsaker til at tallene er så ille i Innlandet, blant disse kan være:

- Generelt dårligere folkehelse enn vi liker å tro.

- Køene ved sykehusene øker fremdeles, både når det gjelder diagnostisering og behandling.

- Stor mangel på personell i helsesektoren. (NAVs nyeste bedriftsundersøkelse viser at det mangler 1.150 ansatte innen Helse- og sosialtjenester i Innlandet.)

- Det er svært mange som bor alene. I 41 % av husholdningene bor det én person.

- I Innlandet har de siste 60 årene blitt født færre barn enn i landet under et. Det har altså blitt færre barn og dermed også færre barnebarn. Det blir altså færre i nære relasjoner.

- Innlandet er Norges mest spredtbygde fylke, som gir store avstander for mange.

- Uføreandelen i Innlandet er nest høyest i landet.

Utfordringene i helsevesenet vi leser om daglig ser allerede ut til å koste liv. Innlandet, fylket med landets eldste befolkning, merker dette først.

Vi blir stadig fortalt at vi blir flere eldre og at vi lever lengre. Med de urovekkende høye dødstallene vi har, ser det ut til at siste del av den setningen kan strykes for Innlandets del..

Spørsmålet er hvordan vi alle kan bidra til lavere dødelighet.