Det er et bilde på privatiseringen som vil kunne rulle over Innlandet dersom regjeringen beslutter å strippe ned sykehusfunksjonene i Elverum og Hamar.

En sterk offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er avgjørende i kampen mot økte sosiale og geografiske forskjeller og mot en todeling av helsetjenesten.

Dette har vært viktig i vår tid som lokalt folkevalgte, og vi er derfor glade for at helseminister Kjerkol og regjeringen fremhever en kamp mot todeling og fellesskapsløsninger i Helse-Norge.

Når kvinner på Hedmarken og i Østerdalen ikke lenger kan føde på Elverum sykehus kan vi risikere det samme.

Ordfører i Elverum Lillian Skjærvik, Arbeiderpartiet, og Eldri Svisdal varaordfører, SV

Men skal man lykkes med det målet, må man være bevisst konsekvensene ved nedleggelse av sentrale sykehusfunksjoner og fagmiljøer nær der folk bor.

Forsvinner sykehuskapasitet, og reisetiden blir lang, så forsvinner også trygghet. En trygghet private helseaktører vet å ta seg betalt for.

En nedleggelse av funksjoner i Elverum og Hamar, og flytting til nytt hovedsykehus i Moelv, frykter vi vil føre til en bølge av private aktører som vil etablere seg i området vårt.

Det vil være stikk i strid med regjeringens mål om fellesskapsløsninger og å stanse todelingen av helsevesenet vårt.

Det seneste eksemplet fikk vi denne uken fra Oslo. Hvor fødetilbudet ved ABC-klinikken legges ned. Konsekvensen av nedleggelsen er at nesten halvparten av jordmødrene ved klinikken har sluttet og startet et privat selskap som spesialiserer seg på hjemmefødsler.

Det positive er at fødetilbudet består, det negative er at det kun blir tilgjengelig for de som har råd til det. Med andre ord, en todeling av helsevesenet som undergraver felleskapet og øker sosiale forskjeller.

Når kvinner på Hedmarken og i Østerdalen ikke lenger kan føde på Elverum sykehus kan vi risikere det samme.

Fra før har helseministeren bedt sykehusene vurdere om større investeringer og vedlikehold må utsettes, og varslet at det skal strammes inn på vikarbruk og innleie.

Styremedlemmer i helseforetakene i hele landet roper varsko om hvordan kutt som følge av manglende kompensert prisvekst vil gi økt arbeidspress, rekrutteringsvansker, et dårligere pasienttilbud og åpner for private helsetjenester.

Vi kan heller ikke se i beslutningsgrunnlaget til styret i Helse Sør-Øst at privatisering er drøftet.

Vi ber derfor helseministeren grundig vurdere videre utredning av et nullplussalternativ der konsekvensene og følgevirkningene av private aktørers inntog ved nedleggelse av lokale sykehusfunksjoner vurderes.