Arild Olsen (Bygdelista)

– Vi vil gjerne øke potten til aktiviteter til de eldre, slik at de kan få mer enn to aktivitetsdager per uke. Vi mener det kreves omprioriteringer. Vi må sørge for at helse og omsorg får bedre kår. Sykehjemmet på Stange er utslitt og det kreves at vedlikehold gjøres. Det vil øke trivselen både for brukere og ansatte. De ansatte må ha gode arbeidsforhold, det reduserer sykefraværet og kvaliteten på pleier blir bedre.

Aasa Gjestvang (Sp)

– Sp har i siste periode fokusert på å gjøre andre økonomiske disposisjoner enn Ap slik at den kommunale økonomien skulle få bedre handlingsrom. Det er Ap som må ta ansvar for den pressede økonomien i Stange som legger begrensninger på mange av ønskene det spørres om fra de hjemmeboende eldre her.

Helge Bjørnsen (SV)

– Vi tror at funksjonsnivået til framtidens sykehjemsbeboere vil bli gjennomgående dårligere og at det blir en større utfordring å spise maten enn å gjøre den smakfull og innbydende. Trygghetsalarm er en del av løsningen når vi vil legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de kan.

Mirjam Engelsjord (Venstre)

– Venstre vil prioritere tettere samarbeid med lag og foreninger i helsesektoren. En prioritering av folkehelsearbeidet vil også spare utgifter i helse og omsorg på sikt. Det offentlige tilbudet er hovedsatsingen, men å supplere med tilbud innen grønn omsorg og lignende nisjetilbud, kan gi et mangfold i tilbudet. Venstre er positiv til konkurranseutsetting av noen kommunale helsetjenester, men ønsker ikke privatisering av helse og omsorgssektoren i Stange.

Kjell Bjørseth, (KrF)

– Vi kommer ikke utenom frivillighet. Når det gjelder bygg, så kan man tenke seg en kombinasjon av offentlig og privat samarbeid. Privateide eldreboliger med offentlig ansvar for pleie. Altså: ikke privatisering av helse og omsorg. Frivillige organisasjoner må også inn i bildet når det gjelder enklere oppgaver. Vi må styrke hjemmebasert omsorg. Det er billigere enn å bygge nye sykehjem. Vi må få på plass igjen rulleringsplassene/avlastningsplassene som ble tatt vekk i 2015 budsjettet. Viktig tiltak for at folk kan bo lengre hjemme.

Jan Olav Nybruket (Frp)

– Trygghetsalarm hjemme? Selvfølgelig må man se på om dette kan være en hjelp for å kunne bo lengre hjemme, men det må jo ikke bli en erstatning for manglende omsorgsplasser. Reinnføring av kjøkken på sykehjemmene er jo ikke økonomisk forsvarlig med de kostnadene byggingen av det nye storkjøkkenet har fått for Stange kommune. Som et ansvarlig parti blir det da vanskelig for oss å bare si at vi vil forkaste dagens løsning og bygge ut en ny løsning, det er det ikke lenger rom for i kommunens anstrengte økonomi.

Nils A. Røhne (Ap)

– Vårt mål er at vi også i årene som kommer, når vi blir flere eldre, skal være trygge på at pleie, omsorg og behandling gis av folk med riktig kompetanse. I Stange kommune skal en vite at når helsetilstanden ikke lenger gjør at en kan bo hjemme, så skal det finnes plass på et bo- og servicesenter, i en omsorgsbolig eller på helse og omsorgssenteret. Vi vil arbeide for å bygge et nytt bo- og servicesenter i Stangebyen. Skal vi klare dette må vi ikke svekke kommunens økonomi.

Arne Andreassen (Pensjonistpartiet)

– Pensjonistpartiet støtter ønske om trygghetsalarm. Vi var mot kok og kjøl-kjøkken ved Stange helsesenter. Pensjonistpartiet ønsket nytt kjøkken uten kok og kjøl, men matlaging etter gamlemetoden. Det var flere runder om dette i kommunestyret.

Kirsti Berge (Høyre)

– Det er viktig at maten ved sykehjemmene er god, appetittvekkende og næringsrik. Hvor maten tilberedes og hvordan den distribueres er en administrativ sak. Høyre mener at aktivitetstilbudet ved sykehjemmene bør forbedres. Potten til dette vil kunne økes ved å omdisponere midler.

Hilde Rigmor Amundsen (Miljøpartiet De Grønne)

– Miljøpartiet De Grønne i Stange mener en god eldreomsorg med trygghet og trivsel i alderdommen er vesentlig. Tiltak som trygghetsalarm og kjøkken på sykehjem inngår i dette.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00