Geir Byberg (KrF)

– Vi vil vente på utredningene og se konsekvensene først. Vi vil vektlegge tilgjengeligheten til Mjøsa og byutvikling, og at det blir en hensiktsmessig trafikkavvikling rundt en framtidig stasjon.

Live Giset (V)

– Vi vil ha en jernbanefri strandsone, og mener det frigjorte området skal være et åpent område ned mot Mjøsa. Der vil vi ikke ha massiv bebyggelse, men funksjoner som ivaretar fellesskapet. Når det gjelder valg av trasé, vil vi avvente videre utredning, men legger vekt på å bevare flest mulig hus og mest mulig dyrket mark.

Erling Behrens (Frp)

– Hamar Frp vil avvente Jernbaneverkets utredning før vi konkluderer. Korridor én og to dekker det Hamar Frp har programfestet forutsatt tunnel på korridor én. Korridor tre er det alternativet som er minst i samsvar med Hamar FrPs program.

Morten Aspeli (Ap)

– En av de viktigste beslutningene Hamar skal ta, må tas på et best mulig grunnlag. Vi vektlegger sentrumsnær stasjon, utbygging av kollektivknutepunkt på ny stasjon, hensyn til boligområder og tilgang til Mjøsa. Ingen i Hamar vil ha jernbaneskinner på Koigen eller rasere Hamars strandsone!

Knut Fangberget (H)

– Vi vil ha jernbanefri strandsone. Vi er derfor mot korridor 1 vest over bakken. Vi vil benytte den historiske muligheten Hamar nå får, til å åpne byens sentrum mot Mjøsa. Bru foran byen i Hamarbukta vil ødelegge mjøsutsikt og nærhet for all tid. Frigjøring av strandsonen og dagens trase vil frigi store arealer til byutvikling. Området mellom Tjuvholmen og Koigen vil vi ha som park. Høyre følger med på utredningene, og vil så velge mellom korridor midt eller korridor øst.

Tom Sagen (SV)

– SV ønsker ikke å ta stilling til et bestemt alternativ, men stiller oss bak kravet om at de tre korridorene som er vedtatt utredet, blir grundig utredet slik at vi kan ta stilling til det beste alternativet for Hamar på bakgrunn av miljø, gjennomføringsevne og til det beste tilbudet for Hamar som by og for befolkningen.

Einar Busterud (BBL)

– Framtidig jernbanetrasé må ses i et hundreårsperspektiv. Hva slags by vil vi ha da, hvor bor folk som skal bruke stasjonen, hvor er en funksjonell plassering av stasjonen. Vi vil avvente utredningene, men sier nei til jernbane i strandsonen. Hamars kanskje viktigste kvalitet er Mjøsa. Denne nærheten til vannet må utvikles, ikke nedbygges.

Katrine Aalstad (MDG)

– Vi har ikke bestemt oss, da vi vil basere vårt valg på konsekvensutredninger gjort av fagfolk. Vi mener at det først er når konsekvensutredningen er gjennomført, at det vil bli mulig å ta et helhetlig standpunkt. Vi har en prioriteringsliste. For oss er det viktig å vektlegge jordvern, muligheter for byutvikling og transportavvikling, støy og forurensning, konsekvenser for biologisk mangfold og rekreasjon og turisme, ferdigstillelse og kostnad. 

Jan Oreld (Pensjonistpartiet)

– Vi vil arbeide for at det ikke bygges bru eller fylling i Hamarbukta. Utgangspunktet for ny stasjon bør være dagens stasjon. Vi ser for oss følgende løsninger: H1b med tilpasninger ved å utvide tunnelen som kommer ned i Mjøsa ved Åkersvika. Videre i tunnel til en spektakulær underjordisk stasjon, i dagens stasjonsområde. Videre i tunnel/kulvert til nordsiden av Furuberget. Så får vi avvente jernbaneverkets konsekvensanalyse før den endelige avgjørelsen. 

Ivar Skramstad (Senterpartiet)

– Vi prioriterer vest-traseen. Dette er på grunn av jordvernhensyn og ødeleggelser som vil følge med trase midt. Det er viktig at de områder vi setter pris på i dag enten blir ivaretatt eller erstattet, som Koigen. Vi må også se på stasjonsområde, trafikkflyt og parkering.  

Olav Dalberg (Rødt)

– Tunnelalternativene framstår som den mest miljøvennlige og transporteffektiv løsningen for jernbanen i Hamar. En tunnel kan legges mest mulig lineært med den øvrige jernbanetraseen og bidra til kortere reisetid, og dessuten frigi strandsonen i Hamar til bolig og friluftsformål.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00