Dette er også et satsingsområde for Statsforvalteren i Innlandet, og vi vurderer at et utrygt skolemiljø utgjør en stor risiko for de barn og unge som opplever dette.

Statsforvalteren vurderer tilstanden i alle Innlandets kommuner årlig, og åpner tilsyn i de kommunene der vi mener det er størst fare for at elevenes skolemiljø ikke er trygt og godt. De siste årene har en stor andel av de planlagte tilsynene våre på barnehage- og opplæringsområdet vært innenfor dette temaet.

I tillegg gjennomfører vi blant annet kurs for kommuner og skolens ansatte, veiledning av kommuner, samt legger til rette for møtearenaer der vi er i dialog rundt hvordan det kan skapes og lages løsninger for å ivareta elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig på alle 7. og 10. trinn, og her får elevene si sin mening om læring og trivsel i skolen. Ifølge opplæringsloven er det i skolen en nulltoleranse for krenkelser.

Statsforvalteren mener det er et alvorlig problem at det i enkelte kommuner rapporteres om at hver femte elev opplever krenkelser i skolen. Vi har også enkeltskoler i Innlandet der tallet ligger over 35 %.

Dette er alarmerende. Vi skal ha nulltoleranse for krenkelser i barnehager og skoler i Innlandet. Barn og unge er det viktigste vi har og en barndom varer livet ut, enten den er god eller dårlig. Det er vår jobb å påse at kommunene tilrettelegger for gode oppvekst- og lærevilkår for Innlandets barn og unge, og vi tar elevene på alvor.

Når vi i tillegg ser at cirka 150 saker som omhandler ulike former for krenkelser årlig ikke løses lokalt, men sendes til Statsforvalteren for oppfølging, er det desto større grunn til å ta tallene på alvor.

Statsforvalteren mener det er et alvorlig problem at det i enkelte kommuner rapporteres om at hver femte elev opplever krenkelser i skolen. Vi har også enkeltskoler i Innlandet der tallet ligger over 35 %.

Aasa Gjestvang, Utdanningsdirektør Statsforvalteren i Innlandet

Et utrygt skolemiljø er en reell risikofaktor for psykiske helseplager. Ifølge FHI[1] har barn og ungdom som blir utsatt for mobbing, betydelig risiko for å utvikle psykiske problemer som angst, depresjon, lav selvtillit, ensomhet, selvmordstanker og psykotiske symptomer, i tillegg til psykosomatiske plager som hodepine, magesmerter og søvnvansker.

En studie fra 2006 viser at nesten 50 % av voksne som oppsøkte hjelp ved en psykiatrisk poliklinikk, hadde vært utsatt for mobbing i skolealder. Også det å mobbe er forbundet med negative langtidskonsekvenser; studier viser at ungdom som mobber i skolealder har økt risiko for senere antisosial eller kriminell utvikling.

Vi oppfordrer kommunene til å følge opp og analysere resultatene fra Elevundersøkelsen. De må sette seg inn i tallene, og forsøke å forstå hva tallene skjuler. Kommunene må tenke på elvene som melder fra; enhver skolemiljø-sak er en sak for mye.

Et utrygt skolemiljø skaper ringvirkninger både for eleven selv og personene rundt, og kan også gi omfattende konsekvenser i et samfunnsperspektiv. Statsforvalteren i Innlandet er her for å bistå kommunene i dette særs viktige arbeidet med å ivareta alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

[1] Kilde for hele avsnittet: https://www.fhi.no/fp/oppvekst/fakta-om-mobbing-blant-barn-og-unge/