Hvitveisen barnehage satte grensesetting på dagsorden da pedagogene Henriette Oliversen og Eirin Juritzen inviterte foreldrene inn til samtale om å bygge robuste barn.

«Barnet trenger ikke voksne som hele tiden bare fikser opp i problemer» sier de i Hamar Arbeiderblad 28. februar i år (nettutgaven).

Budskapet er at barna må få prøve seg og kjenne på motgang og øve seg på å bli selvstendige. Dette heier vi i By- og bygdelista veldig på, og håper at barnehagen fortsetter med å invitere inn til flere viktige temakvelder.

Det er et voksende samfunnsproblem at unge mennesker sliter med sin psykiske helse. Problemet er sammensatt og forklares ofte med utenforskap, dårlig selvbilde og/eller eksperimentering med rus. Både jenter og gutter opplever et økende kroppspress.

Noen utvikler spiseforstyrrelser som ødelegger hele familier. Utfordringene vi ser øker behovet for å ruste opp kommunale tjenester innen psykiatri, skolehelsetjeneste og ulike former for oppfølgingstjenester for barn og unge.

En økende andel av unge mennesker mottar stønad fra NAV. I tillegg er det ofte lange ventelister og kø for å få tilgang på nødvendig helsehjelp.

Alt dette er bekymringsfullt. Forebygging for å hindre at ungdommene våre i det heletatt havner i denne køen er derfor et område som må prioriteres.

Her har foreldrene, som de viktigste rollemodellene og omsorgspersonene i barn og unges liv, også et viktig ansvar. Men mange foreldre er usikre og opplever blant annet grensesetting som krevende. I en hektisk hverdag velges ofte minste motstands vei.

Trygge voksne skaper trygge barn, og barndommen varer som kjent hele livet. Nettopp derfor er det så viktig at fagfolk som Henriette og Eirin deler av sin kunnskap.

Slike temakvelder som Hvitveisen barnehage og også andre skoler og barnehager arrangerer, er med på å styrke foreldrenettverket rundt barne- eller ungdomsgruppa.

At foreldre støtter hverandre i hverdagen og blir enige om felles grensesetting, ordninger rundt bursdagsfeiring med mer, gjør det lettere å stå imot argumentasjonen av typen «alle andre får…». Barn- og unge vil ha grenser – men det ligger i sakens natur at de også utfordrer dem.

Da er det foreldrenes oppgave å være konsekvente. Over tid gjør det barna tryggere.

Og de blir mer robuste til å takle eget liv. Jeg vil rette en takk til Hvitveisen barnehage og andre i oppvekstsektoren som bidrar med det de kan for å trygge forholdene til den flotte oppvoksende slekt i Hamar!