Transportsektoren er arbeidsplass for over hundre tusen mennesker over hele landet. At ansatte i transportbransjen er trygge, trives på jobben og har skikkelige arbeidsforhold, er helt avgjørende for at Norge skal gå rundt.

Arbeidsfolk i transportsektoren har en selvsagt rett som alle andre til å kunne leve av jobben sin, ha et godt familieliv og trygghet for hus og hjem. Likevel ser vi at transportbransjen har bydd på for dårligere arbeidsvilkår for mange. Det har tidligere vært en utvikling i retning mot mer useriøsitet, mer innleie, mer midlertidighet og svakere tilknytning til det ordinære arbeidsmarkedet.

I det første statsbudsjettet som Arbeiderparti/Senterpartiregjeringen har laget fra bunnen av selv, skriver regjeringen at Statens vegvesen konkret skal se på mulighetene for å utvide kontrollområdet på Norges nest største grenseovergang. Hver uke passerer 2.800 tungbiler der.

Disse trailerne kjører på vegnettet i hele landet vårt. Forskningen viser at risikoen de useriøse eller ulovlige vogntog deretter utgjør, faktisk er aller størst på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. Det er det ofte er svært krevende kjøre- og føreforhold vinterstid.

Halvparten av vogntogene som kontrolleres på Norges nest største grenseovergang, har feil eller mangler. På grunn av for lite plass på kontrollområdet og relativt få kontroller tidligere, har bare 8,5 promille av tungbilene blitt kontrollert hittil i år.

Det viser at vi kan få til mye for relativt små midler fremover for å bedre trafikksikkerheten og legge til rette for seriøse selskap om kontrollvirksomheten forsterkes.

Vår regjering er tydelig på at norske myndigheter har et viktig ansvar for rammevilkårene for transportsektoren. Vi vil sikre ansatte trygge arbeidsplasser med anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Derfor lanserer regjeringen nå en handlingsplan for å stanse sosial dumping og useriøse i transportbransjen.

Halvparten av vogntogene som kontrolleres på Norges nest største grenseovergang, har feil eller mangler.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap), transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Planen har 39 tiltak og spenner fra transport med varebiler og lette lastebiler til de tyngste kjøretøyene.

Det vil nå blant annet bli overtredelsesgebyr for brudd på yrkestransportlovgivningen, krav om fagkompetanse og løyvegaranti for drosjeløyvehavere, krav om godkjent taksameter, samt innføring av samordnede kabotasje- og kjøre- og hviletidskontroller med kontrollmyndighetene i andre EØS-land og transportregister for internasjonale transportoppdrag.