Dessverre også ulykker med tap av liv. I den anledning vil vi peke på behovet for mer og tettere samarbeid og samhandling mellom de ulike aktørene som har ansvar for trafikksikkerhet og veivedlikehold.

Både kommuner, fylkeskommuner, entreprenørselskaper og politiet har ansvar på ulike områder når det gjelder veiene vi ferdes på. Sikkerheten økes også gjennom mer samhandling mellom de som utfører veivedlikehold og de som bruker veinettet, slik at man er i forkant med for eksempel brøyting og strøing på utsatte steder og dermed forebygger og unngår uhell i større grad enn i dag.

Entreprenørselskaper og selvstendig næringsdrivende får gjerne tildelt ulike områder av veinettet etter anbudsrunder. Norske vinterveier krever til dels store investeringer i utstyr, i tillegg til nok tid og mannskap, også for krevende dager.

Vi setter pris på at Regjeringen på sin side ønsker nye å innføre nye strengere krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front, for å beskytte mot deformering ved kollisjon. Ved uhell med buss er både sjåfører og passasjerer utsatt. Det er ikke mulig å unngå at det skjer ulykker, men sikkerhet må alltid komme først når det gjelder trygghet i trafikken.

I dag følges lovpålagte krav til sikkerhet, men dette gir ikke alltid nødvendig trygghet hverken for myke trafikanter, personbilister eller yrkessjåfører. Det er derfor avgjørende med et sterkt regelverk rundt sikkerhet, og at sikkerhet må gå foran økonomiske hensyn.

Den siste tiden, hvor føret har vært utfordrende for mange, har debatten gått i aviser og på sosiale medier. Tillitsvalgte som representerer mange stolte bussfører, rapporterer at de ofte opplever til dels sterke meninger om jobben de utfører.

Da er det fint å minne om at yrkessjåfører har en krevende hverdag, med et stort ansvar for å bringe folk og last trygt fram, og at det er en oppgave de tar på stort alvor og har stort fokus på sikkerhet for seg og sine passasjerer.

Gjennom enda tettere samarbeid mellom ansvarlige etater og nivåer, kan for eksempel tidlig brøyting og strøing på særlig utsatte steder bidra til å unngå uhell. Samfunnet har ikke ett menneske å miste i trafikken.