Svar på leserinnlegg fra Jørn Arild Flata, som svartmaler situasjonen, i stedet for å se muligheter med ny organisering av Pedagogisk Psykologisk tjeneste i Løten.

PPTjenesten har vært interkommunal i 15 år, det skal den ikke lengre være, og vi i Senterpartiet har tro på tjenester nær folk.

Det gir bedre oversikt og det vil bli enklere å samarbeide og å få til tverrfaglig tjenestetilbud nær hvert barn som trenger det.

Organisering av PPT Løten – tap for Løtenunga

Det blir flyttet to stillinger fra den interkommunale PPTjenesten til Løten kommune. I tillegg har vi to spesialpedagoger som i dag er i barnehagene. 2+2=4.

Til sammen blir dette en felles lokal PPT-ressurs, med lokalisering sammen med det øvrige hjelpeapparatet i kommunalområdet «Barn, ungdom og familie», som også skal jobbe tett sammen med «Oppvekst, helse og mestring».

Dette vil styre «laget rundt barnet», jmf ny opplæringslov. Nettopp det at vi knytter disse to tettere sammen, vil gjøre at barnet vil få en mer helhetlig oppfølging.

Og ved at dette tas inn i det allmenpedagogiske tilbudet i barnehagene vil det underbygge målet om «tidlig innsats».

Alle i vår nye PPTjeneste skal utrede, veilede og sette inn felles innsats til beste for barn og familier. De skal ikke sitte på kontoret, men være faglige rådgivere og veiledere for de som jobber i barnehage og skole. Ved en slik tverrfaglig måte å jobbe på, vil det sannsynligvis favne bredere enn dagens interkommunale tjeneste.

Løten kommune bruker flere kroner per elev enn andre kommuner vi sammenligner oss med. I Løten bruker vi kr. 103.489 kroner i netto driftsutgifter til grunnskole, mens gjennomsnittet i samme kommunegruppe er kr. 92.580.

Løten kommune bruker mer på spesialundervisning enn andre kommuner vi sammenligner oss med. I rapporten fra KS-Konsulent «Løtenskolen, analyse av ressurssituasjonen og mulighetsrommet», som tallene her er hentet fra, kommer det fram at 9,5% av elever i Løten får spesialundervisning, mens 7,3% av elever i kommuner vi sammenligner oss med får spesialundervisning.

Det jobbes med å tilby spesialundervisninga på en annen måte.

I vedtaket i kommunestyret 26. april i saken om «organisering av PPT i Løten», kom Senterpartiet med følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt:

«Det ansettes en spesialpedagog i 50 % stilling for å styrke oppfølging av vedtak, i en overgangsperiode på to år. Stillingen finansieres av mindreforbruk ved endret praksis ved tilrettelagt undervisning. Denne stillingen, og ny organisering av PPTjenesten i Løten evalueres etter to år.»

Dette blir bra for unga i Løten.