‘’Hva om Hamar ble en pilotkommune, som fikk prøve ut et gjennomtenkt opplegg knyttet å gi eldre arbeidstakere innenfor alle områder, mulighet for å arbeide etter 67 år, uten at det blir trekk i framtidig pensjon?’’

Dette skriver aktverdig nok, kommunestyrerepresentantene Liv Jerven og Vigdis Stensby i HA-debatt den 10.11.2022 og at de vil bruke sin energi og politiske kapital som lokalpolitikere i Hamar kommune på for å få til.

Jeg mener derimot at de velger å begynne i feil ende og at det er en del andre prosjekter som kan og bør prioriteres først hvis det overhode skal være noen i eks pleie som ønsker å stå i jobb utover AFP(Avtalefestet pensjon) ved 62 eller som pensjonister ved 67 eller 70, eller begynner i annen type jobb.

Tenk hvis Hamar kommune ble en pilotkommune der man tar innover seg at den største ubrukte medarbeiderressursen ligger i det faktum at i Hamar kommune ligger andelen heltidsstillinger pr 01.12.2021 såpass lavt som på 42.6%, altså et veldig stort potensiale ved å satse på heltidsstillinger.

Jeg kan nevne at i Oslo er det samme tallet 64,8%.

I samme tabell finner man at andelen heltidsansatte er 50,6% for menn, men bare 46,6 for kvinner, igjen en stor ubrukt ressurs. Tallene er fra KS (Kommunenes sentralforbund)

KS forklaring til tabellen: ‘’En ansatt regnes som heltidsansatt dersom summen av stillingsstørrelsene til alle stillinger vedkommende har i kommunal sektor til sammen er minst 100 prosent. For enkeltkommunene vil en ansatt telle som heltidsansatt også hvis heltid oppnås ved stilling i annen kommune. Merarbeid og overtid inngår ikke i stillingsstørrelsen’’

Tenk hvis Hamar kommune ble en pilotkommune der man jobber for at medarbeiderne skal trives så godt på arbeid at de ønsker å jobbe utover pensjonsalder.
Min erfaring fra helse og omsorg er at det nok ikke er så mange på gølvet som i det hele tatt vurderer å jobbe etter at de Kan gå av. Mulig det er et større ønske for dette blant de som ikke er i aktiv pleie eller annet fysisk arbeide.

Her får man kanskje også gratis med at folk som har sluttet i pleie og ‘’aldri ser seg tilbake’’ kommer tilbake. Det er stor forskjell på å gjøre en innsats under koronatiden, i en begrenset tid, og det å ha det som inntektsgivende arbeid til du kan gå av med en velfortjent, dog liten pensjon.

Det hele handler om å se og skjønne medarbeiderne der de er i sine liv og ikke gjennom papirbunker.
Det er som regel stor forskjell på en dokumentbeskrevet arbeidsplass og det som er reelt.

Tenk hvis Hamar kommune ble en pilotkommune og lager et prosjekt for å minske sykefraværet, som ofte er pga for stor belastning, både fysisk og psykisk på jobb? (ref rapport i KLP's siste medlemsbald)

Tenk hvis Hamar kommune ble en pilotkommune for Kloke, ikke bare smarte innkjøp, der dyktige fagfolk som jobber i den aktuelle brukergruppen av innkjøpsvaren blir tatt med i beslutningsprosessen, samt at kvalitet oftere blir viktigere enn pris. Jeg mener at dette vil/kan gjøre jobbene lettere, for eks pleiemedarbeidere.

Tenk hvis Hamar kommune ble en pilotkommune der ‘’nye øyne’’ tas med for å finne mer kreative løsninger på heltid/deltidsproblematikken enn det er funnet frem til idag, for det er mulig, ‘’look to Oslo’’.

Tenk hvis Hamar kommune ble en pilotkommune der man jobber for at medarbeiderne skal trives så godt på arbeid at de ønsker å jobbe utover pensjonsalder.

Jan Inge Janis Steensen

Noe av dette bør det bli en endring på hvis ‘’Forslag om å lovfeste norm om heltid’’ blir iverksatt fra 01.01.2023.(sjekk på regjeringens webside)

Uansett så må kommunen være villig å satse, det koster penger og pengene er det mine og dine tillitsvalgte, vår innvalgte politikere, som prioriterer og bestemmer hvordan pengene skal fordeles, det er det som er politikk.