Ringsaker kommune bør starte et energifond for å utnytte de betydelige ressursene som Innlandet Energi Holding AS gir oss.

Som en av de største aksjonærene, med en eierandel på 14 prosent, mottar kommunen over 80 millioner kroner i utbytte. Ved å kanalisere disse midlene til et energifond, kan kommunen bidra til å akselerere det grønne skiftet og støtte lokale initiativer innen energieffektivisering.

Et energifond vil være et verdifullt verktøy for å fremme investeringer i energisparende tiltak i boliger og bygg. Gjennom ENØK (energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging) tiltak kan vi redusere energiforbruket, begrense klimagassutslippene og spare penger på sikt.

Ved å tilby økonomisk støtte gjennom fondet vil privatpersoner og bedrifter oppmuntres til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak som de kanskje ellers ikke hadde hatt råd til.

Det grønne skiftet er avgjørende for en bærekraftig fremtid, og Ringsaker kommune kan ta en ledende rolle i denne overgangen. Ved å opprette et energifond vil kommunen ikke bare bidra til å redusere klimaavtrykket, men også stimulere lokal økonomisk vekst og sysselsetting.

Fondet vil skape et incitament for lokalbefolkningen til å søke om midler for å gjennomføre ENØK-tiltak, som igjen vil generere aktivitet hos lokale entreprenører og leverandører av energieffektive løsninger.

Det er viktig å understreke at energifondet bør være åpent for både privatpersoner og bedrifter, da begge parter spiller en viktig rolle i overgangen til et mer bærekraftig samfunn.

Det bør etableres klare retningslinjer for tildeling av midler, basert på kriterier som energibesparelser, klimaeffekt og kostnadseffektivitet. En grundig evaluering av søknadene vil sikre at midlene blir tildelt prosjekter som har størst potensial for positiv miljøpåvirkning.

Ringsaker kommune har en unik mulighet til å utnytte sine betydelige ressurser og ta en ledende rolle i det grønne skiftet. Gjennom opprettelsen av et energifond kan kommunen investere i ENØK-tiltak i boliger og bygg, og dermed bidra til en mer energieffektiv og bærekraftig fremtid.

La oss utnytte de økonomiske ressursene på en måte som gagner både miljøet og lokalsamfunnet.