AO-senteret på Holo i Ringsaker har eksistert siden 1991, i forbindelse med ansvars-reformenskulle det bli slutt på ansamlinger av utviklingshemmede, de skulle gå inn som en naturlig del av resten av befolkningen. Skal de utviklingshemmede samles i gettoer igjen?

Målet med ansvars-reformen i 1991 var at kommunene, måtte følge nasjonale føringer, og gi gode tjenester for de utviklingshemmede. Store enheter med institusjonspreg, ensartete løsninger og gruppetenkning er noe man forlot ved denne reformen. Så om nedlegging av Holo blir vedtatt er det et stort skritt i feil retning.

Siden 1990-tallet har de politiske virkemidlene – som skulle forsterkes – i stor grad forvitret. De utviklingshemmede og deres talerør, får ikke fram sine synspunkter i forhold til ønsker og behov, på måter som gjør at de blir hørt og forstått.

Nylig lanserte regjeringen en etterlengtet melding til Stortinget (nr. 8) om utviklingshemmedes menneskerettigheter. Meldinga vektlegger at for å beskytte menneskerettighetene for utviklingshemmede, må deres levekår og menneskerettighetsutfordringer bli kjent. Temaet må debatteres av politikere både nasjonalt og lokalt. «– Det handlar om å bli høyrt og sett» «Klarer vi å beskytte menneskerettighetene for de mest utsatte blant oss, har vi skapt et sikkerhetsnett for oss alle.»

Så om nedlegging av Holo blir vedtatt er det et stort skritt i feil retning.

Terje Jektvik, Rødt Ringsaker, Nes H

Når målet om nedlegging er bestemt på forhånd leter man gjerne etter argumenter som passer målsettingen, og dermed er konklusjonen gitt. Det er kanskje dette vi ser her? Etter å ha lest saksframlegget, er det nærmest en «festtale» over hvor fint det blir på Parketten. Hvor er konsekvensanalysen?

Ringsaker kommune har et stort forbedringspotensial, det snakkes om at samlokalisering er bra, og det glemmes at målet for kommunens arbeide med de utviklingshemmede bør være å følge nasjonale føringer. Vi vet av erfaring at det kan være utfordrende å lage gode, individuelt rettede tilbud, der det samles mange forskjellige brukere med svært forskjellig utgangspunkt.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og NOU sier blant annet at det skal legges vekt på: «-selvbestemmelse og rettssikkerhet, inkluderende og likeverdig opplæring, arbeid for alle, god helse og omsorg, eget hjem, kompetanse og kunnskap, koordinerte tjenester og målrettet styring.» «Kartlegging viser at de utviklingshemmede diskrimineres, og at deres rettigheter neglisjeres av kommunene».

Dessverre har ikke FN-konvensjonen blitt inkorporert i menneskerettsloven i Norges lover til dags dato, men dette er universelle rettigheter.

Som NFU sier: «Holo har helt spesielle kvaliteter som Parketten ikke har».

Rødt Ringsaker går inn for bevaring av Holo. Om om det ikke blir flertall for bevaring må saken utsettes for å se på konsekvensene før en avgjørelse.