- Det gjør oss in­gen­ting å være ne­der­lags­tip­pe­te før se­son­gen. Det er vi vant med. Om vi kla­rer å ta noen po­eng i star­te­ne, tror jeg vi kan over­ras­ke, sier In­gunn, som tar fatt på sin tred­je se­song som tre­ner sam­men med sje­fen Fro­de Bekk.

- Jeg har in­gen am­bi­sjo­ner om å ta over job­ben som sjef, slår Røe fast. Hun måt­te gi seg som Fart-spil­ler et­ter to al­vor­li­ge kors­bånd­ska­der i 2011 og 2012.

Tre­ner og fysio

Som tre­ner har In­gunn an­sva­ret for man­dags­økta med 1. di­vi­sjons­jen­te­ne, si­den det ofte er den før­s­te tren­in­gen et­ter kamp.

- I til­legg til å være tre­ner er jeg også klub­bens fy­sio­te­ra­peut, og de tre­nin­ge­ne jeg kjø­rer er det lett tek­nisk tren­ing, i til­legg til å være ska­de­fore­byg­gen­de, sier tre­ne­ren In­gunn og gir sine in­struk­sjo­ner til Fart-jen­te­ne ute på fel­tet.

På si­de­lin­ja sit­ter, jog­ger og tø­yer jen­ter som alle er ska­det, og en tynn spil­ler­stall er far­lig ma­ger noen da­ger før se­rie­start.

- Ved opp­tel­ling i dag har vi 11 ute­spil­le­re som er kla­re til se­rie­start om ei snau uke. Hå­pet er at Ma­rit Brat­berg Lund og Ane Nør­ste­bø blir fris­ke i lø­pet av pås­ken, sier fy­sio­te­ra­peu­ten In­gunn Røe.

Ten­ker ut­vikl­ing

Jen­ta med det sto­re klubb­hjer­tet inn­røm­mer at både spil­le­re og le­de­re er pre­get av noen se­son­ger med få sports­li­ge lys­punk­ter.

- Klart mot­gang gjør noe med oss alle, men uan­sett er det all­tid noe po­si­tivt å ta med seg vi­de­re. Uan­sett re­sul­tat. I til­legg har både vi og klub­ben lært at vi ikke har noe i Topp­se­rien å gjø­re, sier In­gunn, som li­ke­vel me­ner Fart er i stand til å ska­pe mor­gen­da­gens topp­spil­le­re.

- Vi må ten­ke ut­vikl­ing i alt vi gjør, og om vi er dyk­ti­ge nok kan vi sen­de spil­le­re opp­over i di­vi­sjons­sy­ste­met på sikt, sier den tid­li­ge­re Fart-kap­tei­nen til HA-spor­ten.

Rin­ge­run­de

Med kun 11 ska­de­frie ute­spil­le­re til­gjen­ge­lig, bruk­te Fro­de Bekk og hans støt­te­ap­pa­rat litt tid på å rin­ge til tid­li­ge­re Fart-spil­le­re og spurte om de even­tu­elt kan hjel­pe om ska­de­lis­ta er like lang 2. pås­ke­dag.

- Ane Olsen, Lene Bre­de­sen og Sol­vår Wen­ners­gård har alle svart at de kan hjel­pe oss om det blir kri­se, men det får vi håpe det ikke blir, sier In­gunn Røe.

Fart se­rie­åp­ner mot Sarps­borg 08 på bor­te­ba­ne 2. pås­ke­dag, og Østfold-la­get er reg­net som en av fa­vo­rit­te­ne i 1. di­vi­sjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00