I kveld de­bu­te­rer han for is­bjør­ne­ne i VM-opp­kjø­rings­kamp mot Hvi­te­russ­land på Lil­le­ham­mer.

- Kjem­pe­kult, sier 21-år­in­gen fra Stor­ha­mar.

Han tak­ker Lars Løk­ken Øst­li for at han meld­te for­fall til lands­lags­sam­lin­gen. Det åp­net ve­gen.

Et­ter to knall­har­de is­øk­ter på Lil­le­ham­mer-isen, har han al­le­re­de fått en sma­ke­bit på hva som vil møte ham i kveld.

- Jeg har fått stif­te be­kjent­skap med tem­po­et som er helt an­net enn i eli­te­se­ri­en. Nå spil­ler jeg sam­men med man­ge av de bes­te spil­ler­ne i Norge. Det blir en litt an­nen hver­dag enn det jeg er vant med. Alt går mye, mye ras­ke­re her enn i en van­lig se­rie­kamp, sier Stor­ha­mar-gut­ten som slett ikke er før­s­te­reis når det gjel­der å spil­le med is­bjør­nen på brys­tet.

NEP­PE MINSK-VM

Tid­li­ge­re har han vært inn­om U16, på sam­lin­ger med U18 og inne på la­get igjen i U20.

- Jeg vet hva det drei­er seg om å være med på lands­lag, men A-lands­la­get er noe helt an­net enn ju­ni­or­lands­la­ge­ne. Det er for­skjell på se­ni­or- og ju­ni­or­hoc­key. Her går alt ras­ke­re og med en helt an­net kva­li­tet enn jeg var vant til. Spil­le­sti­len er mer vok­sen, sier en yd­myk Ad­ri­an Sax­rud Da­ni­el­sen.

Han er helt be­visst sin rol­le som sju­en­de back på la­get og vet at han er med på sam­lin­gen for å lære. Han inn­røm­mer at ve­gen til Minsk og A-VM tro­lig er i leng­ste la­get:

- Mu­lig­he­ten er der selv­sagt, men jeg skal ikke over­vur­de­re ver­ken den el­ler meg selv som hoc­key­spil­ler. Jeg må bru­ke den­ne sam­lin­ga for det den er verdt. Den gir utro­lig mo­ti­va­sjon og in­spi­ra­sjon til å sat­se vi­de­re og til å stå på fram­over. Jeg leg­ger ikke skjul på at jeg sy­nes de to sis­te se­son­ge­ne har vært tun­ge, selv om jeg fø­ler at jeg er kom­met noen­lun­de godt ut av det.

MØ­TER ET KHL-LAG

Som sine po­si­ti­ve si­der, fram­he­ver Ad­ri­an Sax­rud Da­ni­el­sen spil­le­for­stå­el­sen, skud­det, ag­gres­si­vi­te­ten og pas­nings­sik­ker­he­ten.

Det har me­ner han kan bli klart bed­re på, er tem­po­et.

- Jeg har en stor og tung kropp å flyt­te på. Mer spenst og lett vekt­tre­ning og mye lø­ping for å få en let­te­re kropp, kan bed­re på det­te. Jeg må også bli mer sta­bil i spil­let mitt. Det er ting som kom­mer med tre­ning og ru­ti­ne.

- Hvil­ke til­ba­ke­mel­din­ger har du fått av lands­lags­tre­ner Roy Jo­han­sen?

- Han me­ner jeg skal bli mer au­to­ri­tær, sin­te­re og slem­me­re i spil­let mitt uten å dra på meg to­mi­nut­te­re. Det kan sik­kert tren­ges mot Hvi­te­russ­land som kom­mer me­det helt lag av KHL-spil­le­re.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00