- Jeg tror det kom­mer 5.000 til­sku­e­re, sier rus­se­ren og er kan­skje klar over at han tar litt hardt i, men ar­gu­men­te­rer: - Vi tren­ger hver enes­te kro­ne en slik kamp kan dra inn. Jeg opp­ford­rer alle fans til å dra med seg na­b­oen på kamp, sier Smir­nov som selv­sagt er let­tet over at Stor­ha­mar, nok en gang, be­sto prø­ven mot et M/S-lag de har hatt fullt av trøb­bel mot tid­li­ge­re.

- Vi har hatt en fin stig­ning fra Spar­ta-kam­pen og går på ba­nen for å hol­de fast ved den gode ut­vikl­in­gen. Selv­sagt blir Vå­ler­en­ga-kam­pen en helt an­ner­le­des kamp, men nå fø­ler jeg at vi har fått sta­bi­li­sert for­svars­spil­let vårt. Det er all­tid nøk­ke­len til fram­gang, sier Smir­nov.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00