På U20-la­get til Stor­ha­mar som vant NM-tit­te­len i går kveld et­ter tre stra­ke mot Lø­ren­skog, er det åtte-ni spil­le­re som la­gets tre­ner, Bør­re Øst­vang, me­ner bur­de mat­ches i A-stal­len fra som­me­ren av.

Stor­ha­mar-le­del­sen har vars­let slan­king av lønns­bud­sjet­tet for­an nes­te se­song. Da kan det lig­ge an til at fle­re av årets A-spil­le­re vel­ger seg en an­nen ar­beids­gi­ver. Det­te tren­ger ikke bety kri­se. Med et U20-lag som vin­ner både NM og se­ri­en bør det være en del yng­re spil­ler­ne som kan byg­ges opp til å bi­dra på A-la­get.

Noen etab­lert al­le­re­de

- De åtte-ni spil­ler­ne har alle for­ut­set­nin­ger til å gjø­re det bra på eli­te­la­get. Noen av dem har al­le­re­de vært inn­om A-stal­len, and­re vil helt sik­kert få an­led­ning til å tre­ne sam­men med A-la­get i som­mer, sier U20-tre­ner Bør­re Øst­vang.

Han nev­ner to 1996-gut­ter som er høy­ak­tu­el­le: Mar­tin Gran og Vet­le Lind­stad. Dis­se har lands­lags­spill for U18 og blir tro­lig med til vå­rens VM, Øst­vang byr også fram keep­eren sin, Da­ni­el Jør­gen­sen. Han har vært se­ri­ens og slutt­spil­lets bes­te keep­er og er en spil­ler med po­ten­si­al til vi­de­re ut­vik­ling.

- Vi har også noen 1994-mo­del­ler som kjen­ner A-la­get fra før: Ei­rik Sal­sten har vært på A-la­get, men er usik­ker på fram­ti­da. Mag­nus Eik­rem Hau­gen er etab­lert i A-trop­pen, Ole Pet­ter Øver­gaard li­ke­så og Si­mon Tom­bre har også spilt på høy­es­te nivå. Si­men Sveen og Jør­gen Lang­da­len har nådd topp­al­der for U20-trop­pen og bør kun­ne være ak­tu­el­le for A-stal­len.

Nor­ges bes­te i U20

- Alle dis­se spil­ler­ne re­krut­te­res fra et lag som har vært su­ve­re­ne i vin­ter. Det er vik­tig at vi for­val­ter dem rik­tig. Det er også vik­tig at gut­ta selv for­val­ter ta­len­tet sitt. Det blir for dumt å sit­te på tri­bu­nen om fire år og spør­re seg selv hvor det ble av dem. Spil­ler­ne det gjel­der må få en sjan­se til å inn­fri, sier Øst­vang som me­ner at klub­ben ikke har vært god nok på det­te til nå.

- Det er vik­tig at vi leg­ger gode pla­ner for dis­se spil­ler­ne fram­over, sier Bør­re Øst­vang.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00