Folkevalgte - Hva er egentlig vårt mandat? Ombudsrollen er å være et bindeledd til innbyggerne. Styringsrollen favner både lederskap, styring og kontroll på kommunens oppgaveløsning. Herunder skolestruktur, helsetjenester, budsjettarbeid, økonomiske prioriteringer og bredde i tjenestetilbud.

På vegne av fellesskapet tar vi politisk ansvar for prioritering av kommunens kjerneoppgaver, stort sett på fritiden etter jobb. Takk til Katrine Strøm (leder i HA 6. okt) som gir folkevalgte en viktig klapp på skuldra for denne jobben.

Administrasjonens mandat

«Politikere kjenner kun kommunedirektøren» (kd = rådmann) får vi vite i folkevalgtopplæringen. Det betyr at kd er øverste administrative leder i kommunen og vårt bindeledd til resten av administrasjonen. Alle henvendelser politisk skal gå dit.

Kd har øverste administrative ansvar, og skal påse at alle saker som legges frem for alle politiske organer er forsvarlig utredet. Videre at politiske vedtak iverksettes og sørge for at alle tjenestene som kommunen produserer er lovlige. Alt vårt arbeid politisk må være tuftet på disse grunnleggende forutsetningene, hvis ikke blir jobben umulig å utføre -for begge parter.

Foreldrenes mandat

Foreldre skal ivareta barnas interesser og sørge for at de har best mulig oppvekstvilkår.

Dette står ikke i motsetning til verken lokalpolitikere eller kommuneadministrasjonens ønsker, snarere tvert om.

Mange av kommunepolitikerne er også foreldre (i administrasjonen også) og har kunnskap fra mange forskjellige områder, så her er det mange gode krefter som kan trekke i samme retning.

Spilleregler & rammer: Vi er ombud for innbyggerne og har bredt sammensatt kompetanse og bakgrunn.

Vi er avhengige av at administrasjonen gir oss faktagrunnlaget å jobbe ut fra før vi lander de politiske prioriteringene.

Vi er forpliktet til å ta hensyn til helheten og se mer enn bare hver enkelt skole for seg. Ekstern utredning av disse sakene er kostbart og et enstemmig kommunestyre besluttet derfor i 2019 å begrense konsulentbruken.

Vi kan heller ikke bare se på skolestruktur uten å se helse, transport, kultur og fritid samtidig. For å nevne noe.

Arbeidet og utredningene med skolestrukturen har vart i over 2 år, og ble forlenget etter ønske fra utvalget, for å få et enda bredere kunnskapsgrunnlag. Vi har lagt vekt på innbyggerinvolvering og åpenhet.

Formål

Best mulig bærekraftige skolebygg for fremtiden (energikrisen aktualiserer den utfordringen), sørge for likeverdige undervisningstilbud for alle elever i Hamarskolen, uavhengig av bosted (det er per i dag store kvalitetsforskjeller på byggene).

Oppgraderte/nye bygg sikrer bredde i undervisningsmåter og gir fleksible løsninger, noe eldre bygg mangler. Fleksible skolebygg vil bidra til å møte variasjon i størrelse på kommende elevkull og sikre alle likere læringsmuligheter.

Bedre inneklima og arbeidsforhold for alle, både ansatte og elever. Sikre at alle elever og ansatte i Hamarskolen har det bra.

Utfordring: Det er umulig å gjøre alle til lags.

Det er umulig å gjøre alle til lags.

Mona Lønning Kjos, Formannskapsmedlem BBL, Hamar

Oppfordring:

Engasjement er verdifullt og gode diskusjoner gjør løsningene bedre.

Som forelder kan du engasjere deg i dine barns fremtid ved å melde interesse for å stå på en politisk liste for neste års kommunevalg - vi og innbyggerne i alle aldre trenger deg! Velkommen skal du være.