Bane Nors forslag til reguleringsplan basert på dobbeltspor til nåværende stasjon skal behandles i kommunestyret i desember. Dersom forslaget blir vedtatt og de planlagte jernbanetiltak gjennomført, vil ØST bortfalle som framtidig trasémulighet.

Kommunestyret har to ganger vedtatt at framtidig dobbeltspor, med flere tog og høyere hastigheter, skal følge trasealternativ ØST, mens Bane Nor (BN) i alle utredninger har lagt prestisje og store ressurser i å beholde stasjonen og sporet mellom byen og Mjøsa. BN benyttet sin rett til innsigelse og hindret gyldige vedtak.

I 2020 bestemte samferdselsministeren at dobbeltsporet inntil videre skulle stoppe i Stange ved Åkersvika. Sammen med noen mindre tiltak på Hamar stasjon gjør dette det mulig å ta i bruk «Ny rutetabell Østlandet», som er planlagt innført fra 2030/-31, og som innebærer to tog i timen T/R Oslo – Hamar, i tillegg til økt fjerntog- og godskapasitet.

Disse tiltakene er innbakt og finansieres i prosjektet Sørli – Åkersvika og legger også til rette for å realisere de store utbyggingsplanene mellom stasjonen og Mjøsa.

Likevel fikk BN et flertall i kommunestyret med på sin plan om å arbeide for dobbeltspor over Åkersvika og en omfattende ombygging av Hamar stasjon, et nytt taktisk trekk for definitivt å eliminere ØST som framtidig alternativ. Gjennom hele meklingsfasen var BN tydelige på at deres trasealternativ VEST skulle legges til grunn, nå og i framtida.

Men kommunestyret vedtok samtidig at «det tas ikke stilling til endelig trase for dobbeltspor gjennom Hamar nå». Ordføreren uttalte til HA 18.11.2020 at «jernbanefri strandsone vil være minst like sannsynlig i framtida som nå, det er ingen ting som stenger for det».

Ønsketenkning overstyrte realismen! Planen omfatter tiltak til nærmere 4 milliarder kroner som det vil være utenkelig å reversere eller eventuelt å kunne nyttiggjøre for ØST i framtida, selv etter flere tiår, f.eks.:

- deler av nytt dobbeltspor over Åkersvika med framføring inn til dagens stasjon - ny bru i Åkersvika - riving og omlegging av sporene på stasjonen - nytt spor for Rørosbanen, på bekostning av arealer for bussterminalen - nytt spor for vending av godstog langs Strandgateparken, fram til Basarene - nye perronger, ny undergang helt fram til Tjuvholmen, heiser, trapper, ramper og gater - illustrert og begrunnet godstilsving med nødvendig omlegging av veger, bl.a. rv. 222

Samfunnet, Hamars befolkning og togpassasjerene burde ikke akseptere at BN påfører dem 4-5 år med midlertidige og dårlige stasjonsfasiliteter, massiv anleggstrafikk, støy og forurensning, til nærmest ingen nytte.

Dersom politikerne godkjenner reguleringsplanen for framføring av dobbeltspor til nåværende stasjon, betyr det at de har gått fra sine tidligere klare vedtak og politiske løfter og gitt opp kampen for en jernbanefri strandsone.

Det vil være av største betydning for Hamars og Innlandets framtid at ansvarlige politikere innser konsekvensene og nå sier NEI TAKK og stemmer mot planen. I denne fase er det overordnet viktig at mulighetene for senere valg av ØST opprettholdes. Et tverrpolitisk samarbeid i Innlandet må etableres snarest mulig for realisering av neste etappe: kontinuerlig videreføring av dobbeltsporet over Åkersvika til Brumunddal, basert på trase ØST.

Samfunnet, Hamars befolkning og togpassasjerene burde ikke akseptere at BN påfører dem 4-5 år med midlertidige og dårlige stasjonsfasiliteter, massiv anleggstrafikk, støy og forurensning, til nærmest ingen nytte.

Asbjørn Opaas, Kjell Henrik Bjørklund, Gunnar Skjeset, Hamar

Dette gir Hamar et jernbanefritt sentrum, store boligområder vil slippe en støyende jernbanebarriere og nye bydeler ved Mjøsa vil bli innlemmet i byen. Ny jernbaneløsning vil effektivt bidra til å snu flere negative utviklingstrender i Innlandet. Den vil også ha betydning for Møre & Romsdal og Trøndelag - og ikke minst være en framtidsrettet satsing miljømessig.

Planlegging og bygging nord for vedtatt dobbeltsporstopp i Stange må avventes til endelig trasevalg gjennom Hamar er tatt, og da på grunnlag av nye og nøytrale utredninger.