Men med heltidsnormen skal flere få muligheter til å leve av stillingen. Bruk av mer heltid kan også begrense behovet for mer tid hos den i en familie som har en fulltidsstilling og kanskje må jobbe ekstra for å kompensere for at samboer eller ektefelle ikke får heltidsjobb. Slik blir det også bedre balanse i familielivet.

Det er viktig å benytte mulighetene i arbeidsstyrken best mulig, særlig nå som mange norske arbeidsgivere melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Dersom mange av de som jobber deltid kan jobbe mer, vil det gi et betydelig bidrag i følge arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (AP). Det vil også gjøre en arbeidsgiver som Hamar kommune mer attraktiv i konkurransen om arbeidstakere når gode lærere, sykepleiere og andre yrkesgrupper skal ansettes.

Nestleder i Fagforbundet, Helene Harsvik Skeibrok presenterte nylig noen tall rundt bruken av heltid i Hamar kommune. Ved utgangen av 2021 arbeidet 49,63% i 100% stillinger. Det var 59,05% av mennene og kun 46,61% av kvinnene i kommunen som jobbet i 100% stillinger. Hovedtariffavtalen i KS sier at det skal som hovedregel skal tilsettes i hele stillinger.

Dessuten er det grunn til å sette spørsmålstegn ved om det er mer lønnsomt å ha 200 deltidsansatte i 50% stilling framfor å ha 100 ansatte i 100% stilling. Flere ansatte medfører ofte mer administrasjon og opplæring. I tillegg blir ofte kvaliteten på det arbeidet som gjøres bedre når man får kontinuitet og mer erfaring, slik man gjør i heltidsstillinger.

Det forventes at offentlig sektor skal være normgivende og gå foran. Derfor blir det viktig å lyse ut flere 100% stillinger i egen organisasjon for å få bevegelse i arbeidsstokken fra deltid til heltid.

Hva venter Hamar kommune og andre arbeidsgivere når regjeringens heltidsnorm er innført?

Lovfeste hovedregel om heltidsstilling. Formålet med heltidsnormen er først og fremst å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomheter og motvirke unødig bruk av deltid. Dette innebærer ikke i seg selv noe forbud eller rettslig begrensning i arbeidsgivers adgang til å ansette på deltid.

Arbeidsgiver må avdekke behov for deltidsstillinger. Dette dokumentasjonskravet innebærer at arbeidsgiver, i lys av heltidsnormen over, må vurdere behovet for å ansette på deltid, fremfor deltid. Denne vurderingen må være skriftlig.

Tillitsvalgte må være involvert. Ved bruk av en eller flere deltidsansatte, skal tillitsvalgt være involvert. Kravet her forutsetter at dokumentasjonen over gir nok informasjon til å gjennomføre en reell drøfting om bruk av deltidsansatte. Drøftingen skal gjennomføres før arbeidsgiver kan ta en beslutning om å ansette på deltid eller ikke.

Dette er noe som gjør at vi allerede er langt på overtid for å skape en heltidskultur i Hamar kommune. Så hva skal til for at vi skal kunne komme dit?

Erling Behrens, Kommunestyrerepresentant og leder av programkomiteene i Hamar Arbeiderparti

Utvide deltidsansattes fortrinnsrett. En utvidet fortrinnsrett for deltidsansatte vil også gjelde når arbeidsgiver har innleide ressurser, ekstravakter og lignende. Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter nye eksternt eller leier inn nye ressurser.

Arbeidstilsynets rolle. Arbeidstilsynet har myndighet til å følge opp at dokumentasjons- og drøftingsplikt overholdes.

Går det som regjeringen vil, blir heltidsnormen innført fra 2023. Dette er noe som gjør at vi allerede er langt på overtid for å skape en heltidskultur i Hamar kommune. Så hva skal til for at vi skal kunne komme dit?

Hamar kommune skal revidere sin arbeidsgiverpolitikk. Arbeidet forventes å være ferdig før sommeren 2023. Hamar Arbeiderparti har saksordfører og vil engasjere seg i dette arbeidet. Vi vil også følge opp i partiprogrammet for 2023 – 2027.

Likevel er en heltidskultur et spørsmål om vilje, politisk forankring og oppfølging innad i kommunen. Det gjelder å bli enige om virkemidler og strategi, og viktig at kommunestyret som arbeidsgiver følger opp jevnlig og etterspør resultater.

Hamar Arbeiderparti er klar for det og inviterer alle de andre partiene til konstruktivt samarbeid.