I kommunestyret i april i Løten ble det vedtatt ny organisering av Løten PPT tjeneste (Pedagogisk-psykologisk tjeneste). Et vedtak som ikke medfører tidlig innsats for våre barn.

Løten kommune har sammen med Stange og Hamar kommune vært med i HIPPT, Hedmarken interkommunale PPT tjeneste.

Denne ble vedtatt nedlagt og ny PPT tjeneste skal være på plass den 1.8.23. Fra HIPPT var det midler til to stillinger, og vi har to spesialrådgivere som i dag jobber innen fagområdet i barnehagene.

Forslaget til vedtak fremlagt for kommunestyret gikk på at disse fire stillingene skulle utgjøre nye PPT.

Dette vedtaket i Løten er dessverre ikke til det beste for barna våre. 

Jørn Arild Flatha, kommunestyrerepresentant Ap, Løten

Det vil si at man fjerner to stillinger som i dag jobber tett oppimot barnehagene, som da må tilføres kompetanse og vedtaksmyndighet i PPT saker, som skal jobbe med 2 PPT rådgivere.

Løten kommune har nytt godt av samarbeidet i HIPPT og den fagkompetansen som er der. Da vi nå skal etablere eget PPT, så hadde vi muligheten til å iverksette tidlig innsats.

Vi politikere får ofte høre at det er mye prat, men lite handling, men her var det absolutt mulighet til handling. Nå hadde vi muligheten vil å gjøre et godt vedtak - å satse på barna våre. Vår fremtid – barna er det viktigste vi har.

Vi i Løten AP foreslo en etablering av Løten PPT bestående av fire PPT rådgivere og to spesialrådgivere som jobbet mot barnehagen som i dag.

Her hadde vi mulighet til å styrke laget rundt barnet, få tidligere vurderinger og vedtak, som igjen ville medført tidlig innsats i barnehage og skole.

Økonomisk var det også inndekning innen årets budsjett, og kunne innarbeides i de neste års budsjettvedtak.

Dessverre ville flertallet, SP, H, FRP og MDG ikke satse på barna våre. Fra formannskapet til kommunestyret hadde de funnet ut at en kunne styrke laget med 50% prosjektstilling i 2,5 år.

Vi støttet dette forslaget da vårt forslag ble nedstemt.

Barna er det viktigste vi har, det er de vi må satse på og ha fokus på.

Dette vedtaket i Løten er dessverre ikke til det beste for barna våre.

Jeg er redd vi går både ett og to steg tilbake. Barnehagebarna og ansatte får mindre hjelp og veiledning i det daglige, og på skolen får en lengre saksbehandlingstid på innmeldte saker til PPT, og også der mindre hjelp og veiledning.