Hilde Berit Evensen spurte oss nylig hvilke tanker vi har for å gjøre Resirkula og tjenestene våre mer tilgjengelig også for de som ikke har bil. Hun kom med gode innspill, noe vi er takknemlig for.

Vi jobber stadig med å finne gode løsninger. Noe av det som står øverst på planen, er å få opp en bestillingsløsning for henting av gjenstander som enten skal til ombruk eller leveres på gjenvinningsstasjonen.

Det vil hjelpe innbyggere som ikke har bil, eller av andre årsaker har vanskeligheter med å få levert gjenstander som skal til Resirkula eller gjenvinningsstasjonen.
Vi planlegger for et pilotprosjekt rundt dette i et begrenset geografisk område første halvår 2023. Resultatene fra det skal vi så bruke for å bestemme hvordan dette kan tilbys alle innbyggerne.

Da vi åpnet kretsløpsparken og Resirkula, var vi i dialog med Innlandstrafikk om mulighet for bedre kollektivtilbud dit. Den gangen hadde vi ikke data til å kunne si noe om kundegrunnlaget. Nå har vi mer erfaring. Vi har derfor gjort en ny henvendelse til Innlandstrafikk.
Vi gjorde også et forsøk ved studiestart i høst med å sette opp to bussavganger fra Høgskolen i Innlandet på Hamar til Resirkula. Responsen var god.

Evensen foreslår også en mobil gjenvinningsstasjon. Det er noe vi høster erfaring om fra andre, lignende avfallsselskap som oss, og følger med på utviklingen av.

Vi vil nå først se hvordan et utvidet hentetilbud hjemme eventuelt kan fungere, før vi ser hvor aktuelt en mobil gjenvinningsstasjon er.