Jernbanesaken er høstens viktigste sak i Hamar.

21. desember skal kommunestyret vedta framtidig jernbanetrasé gjennom Hamar. I dag kommer Jernbaneverkets folk til formannskapet for å vise illustrasjoner og ha dialog med politikerne.Midt-alternativet ser nå ut til å være lagt bort i det politiske miljø grunnet pris og usikkerhet knyttet til gjennomføring. Igjen står vest med bru eller kulvert, og øst med stasjon på Vikingskipet.

Tyngdepunkt

Jernbaneverket fraråder østtraseen fordi de mener den ikke er jernbanefaglig god nok på den ene siden, og på den andre siden ligger for langt unna dagens tyngdepunkt med boliger og arbeidsplasser i Hamar til å bidra til en god knutepunktutvikling og byutvikling.

Det siste er knyttet til at det bor og jobber flere i dagens sentrum, som kan gå eller sykle til stasjonen, enn det er i en radius rundt Vikingskipet. Riktignok ligger bydeler som Ottestad, Ridabu og Hjellum nærmere enn dagens stasjon, men de er fortsatt ikke i gangavstand.

Undrende

Venstre-leder Stig Vaagan stiller seg undrende til flere av Jernbaneverkets analyser.

Hamar Venstre gikk til valg på at de ønsker å frigjøre strandsonen fra jernbanen. Partiet har ikke endelig landet på om de skal stemme for midt eller øst.

Jernbaneverket mener at en stasjon ved Vikingskipet i langt mindre grad enn ved dagens stasjonsplassering vil bidra til å redusere biltrafikk og klimagassutslipp. Vaagan kjøper ikke alle analyser og argumenter.

Bedre anleggsfase

– En stasjon ved Vikingskipet vil medføre mindre trafikk gjennom Hamar sentrum. Vi mener også at øst vil være mer skånsom for sentrum i anleggsperioden, og at togtrafikken kan gå tilnærmet normalt, sier Vaagan.

Han stiller seg undrende til at det blir mindre biltrafikk ved en fortsatt stasjon i Hamar sentrum. Noen arkitekter har advart mot at Hamar kan bli en by med to sentra ved en stasjon på Vikingskipet, men den frykten tror Vaagan er overdrevet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00