Som ventet sa et enstemmig styret ja til utkastet til fusjonsplattform mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.

Det betyr i praksis at det å sende inn en fusjonssøkndad kommer til å bli banket og godkjent på neste styremøtet 28. september. I dette møtet vil også navnevalget for fusjonen bli presentert:

Den biten innstilles av en jury som allerede er i gang med å vurdere forslagene som har kommet inn i navnekonkurransen. Styret skal så vedta det nye navnet, som sannsynligvis blir veldig midlertidig ettersom fusjonen sannsynligvis får universitetsstatus innen kort tid.

- Vi kan ikke velge et navn med Universitet i før det er endelig avklart, sier rektor Anna Ottosen.

På styremøtet på Terningen Arena var det ikke mange diskusjoner og spørsmål rundt utkastet som Høgskolen i Lillehammer ga sin velsignelse til i går, mandag. Noen små endringer blir det nok likevel før det endelige fusjonsutkastet blir presentert og mest sannsynlig vedtatt på styremøtet 28. september.

Noe som ble diskutert var hvor framtidige ledere skulle plasseres. Rektor Ottosen mente at det viktigste nå var å skape ro og ha mest fokus på faglig utvikling og mindre på plassering av folk og geografi.

- Jeg synes det er veldig gledelig det som skjedde på styremøtet. Vi har diskutert denne saken ved ulike anledninger tidligere og folk er godt forberedt. Det viser at man er modne til å et skritt videre å fusjonere, sier hun.

Ottosen sier at fusjonen forhåpentligvis formelt sett vil være i boks fra og med 1. januar 2017, og at de bruker hele det året til å komme i mål slik at den nye høgskolen er i mål innen utgangen av 2017

Vedtas 28. september

Men hva innebærer denne fusjonen?

Etter styremøtet 28. september sendes det inn en søknad om fusjon som sendes kunnskapsdepartementet. Går alt etter planen vil et nytt felles styret og én felles rektor fra og med 1. januar 2017.

Prosessen legger opp til at det vedtas en ny organisering sommeren 2017, etter en bred utredning, og at den nye organiseringen iverksettes fra og med 1. januar 2018. 

Sentraladministrasjonen skal ligge både i Elverum og i Lillehammer, hvor rektor skal ha kontorplass ved begge steder. 

Ny rektor skal ansattes gjennom en ekstern utlysning. Dersom det ikke er mulig å gjøre denne ansettelsen før 1. januar 2017, vil rektoren på Høgskolen i Hedmark, Anna Ottosen, bli konstituert rektor for den nye høgskolen.

Dette er målene

I utkastet som styret godkjente, står det følgende mål og ambisjoner:      

* Bygge sterkere og mer solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg nasjonalt og internasjonalt.

* Utvikle en ny og bedre institusjon med bredde i studietilbudet og tydelige faglige spisser.

* Oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

* Videreutvikle de eksisterende PhD-utdanningene (Barn- og unges deltakelse og kompetanseutvikling (HiL), Innovasjon i tjenesteyting (HiL), Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (HH) og Anvendt økologi (HH)) for å bygge opp under målet om universitetsakkreditering. I tillegg skal det arbeides for å inkludere folkehelse i PhD-satsingen og for å utvikle en handelshøgskole på tvers av nåværende institusjoner (jfr. også NIFU-rapportensanbefalinger). PhD-utdanningene skal gjenspeile institusjonens sentralefagområder, holde høy kvalitet, ha god rekruttering og høy gjennomstrømming.

* Være en attraktiv institusjon både for studenter og for nåværende og framtidige medarbeidere.

* Videreutvikle den regionale forankringen slik at vi bidrar til å styrke vekstkraften i Innlandet og markerer oss som en betydelig regional samarbeidspartner og kunnskapsleverandør.

Dette er de enige om

Under felles forutsetninger listes følgende opp som punkter som høgskolene er enige om:

* Fusjonen skjer mellom to likeverdige parter som i fellesskap ønsker å finne løsninger som bidrar til å utvikle en ny og styrket institusjon på kort og lang sikt.

 * Dagens studiesteder skal videreføres og videreutvikles i den nye institusjonen.

* Det skal være tilbud om utdanning på masternivå på alle studiestedene.

* Den nye høgskolen skal ha normalmodellen for ledelse etter universitets- og høgskoleloven. Dette
innebærer tilsatt rektor og ekstern styreleder.

* Den faglige og administrative organiseringen under nivå 1 skal utformes slik at den på
 best mulig måte bidrar til styrket faglig utvikling og realisering av et

*nytt universitet i regionen. I denne utformingen skal det vektlegges en struktur der fakultetsledelse fordeles på eksisterende campus.

* Virksomheten skal gå mest mulig som normalt i overgangsperioden.

* Fusjonsprosessen skal skje med god forankring blant ansatte, studenter og arbeidslivet i regionen.

* Den fusjonerteinstitusjonen skal ha sterke bånd til samfunnet og samarbeide med sine nærmiljø.

Ottosen mener den største fordelen med sammenslåing og etter hvert universitetsstatus, er at de får mye mer muskler.

- Vi kan bli et universitet med 13.500 studenter. Det betyr mer muskler og mer muskler betyr at vi har råd til å ansette flere professorer, og ha fokus på sterkere faglige satsninger. Dette fører til bedre kvalitet som igjen fører til at vi blir enda mer attraktive for studenter og fagmiljøet. Dette blir en god sirkel, sier hun

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00