BoligPartner har i fle­re år sik­let på det de om­ta­ler som «Hamars uslep­ne dia­mant» - Tjuvholmen. Bo­lig­sel­ska­pets am­bi­si­ø­se plan er å byg­ge et høy­hus på mellom 20 og 28 eta­sjer som skal rom­me ho­tell, lei­lig­he­ter og næ­rings­lo­ka­ler.

De­tal­je­ne og kost­na­de­ne er fore­lø­pig ikke av­klart, men BoligPartner og Tjuvholmen Eiendom an­slår en pris på fle­re hundre mil­li­o­ner kro­ner.

11. feb­ruar skal for­mann­ska­pet i Hamar kom­mu­ne ta stil­ling til om de øns­ker å gå vi­de­re i pro­ses­sen sammen med grunn­ei­er­ne. Dersom kom­mu­nen er po­si­ti­ve til vi­de­re ut­vik­ling, er BoligPartner og Tjuvholmen Eiendom kla­re til å ut­ar­bei­de en re­gu­le­rings­plan.

En at­trak­sjon i Hamar

Kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig i BoligPartner, Bjørnar Mickelson, sier byg­ge­pro­sjek­tet hand­ler om mye mer enn bare et høy­hus.

- Vi vil ut­vik­le Tjuvholmen til å bli en at­trak­sjon, med tu­rist­ho­tell, grønt­om­rå­der og ba­de­strand enda fi­ne­re enn Koigen. Ved å byg­ge i høy­den kan vi ta vare på grønt­are­a­le­ne. Det­te er et pre­sti­sje­pro­sjekt som vi hå­per vil re­sul­te­re i et nytt ikon for Hamar, sier han en­tu­si­as­tisk.

Ut­byg­ger­ne vil nå kon­tak­te ar­ki­tek­ter og næ­rings­livs­ak­tø­rer for å kart­leg­ge mu­lig­he­te­ne for et stør­re ho­tell i høy­hu­set.

- Pla­ne­ne har ek­si­stert lenge, men er mer hånd­fas­te nå enn for tre-fire år si­den, sier Arnt Helge Høyem, som både er dag­lig le­der i Tjuvholmen Eiendom og øko­no­mi­di­rek­tør i BoligPartner.

Høyem for­tel­ler at det nå gjel­der å fram­stil­le pro­sjek­tet så kon­kret og salg­bart at eks­ter­ne ak­tø­rer, for eks­em­pel ho­tell­kje­der, øns­ker å være med.

- Det­te kan bli et bygg som er så spek­ta­ku­lært at folk vil snak­ke om det også utenfor lan­dets gren­ser, sier han.

Byg­ge­start i 2017?

De iv­ri­ge ut­byg­ger­ne ved­går at det ennå gjen­står en lang pro­sess med kom­mu­na­le god­kjen­nin­ger, re­gu­le­rings­pla­ner og andre for­ma­li­te­ter, men at man har et mål om byg­ge­start mellom 2017 og 2020.

Høyem hå­per kom­mu­nen er po­si­tivt inn­stilt til pla­ne­ne når for­mann­ska­pet nå skal ta stil­ling til den vi­de­re ut­vik­lin­gen.

- Vi har sendt et brev med våre tan­ker om ve­gen vi­de­re. Hvis kom­mu­nen godkjenner prosjektet, så kjø­rer vi på, sier han.

Også Ut­stil­lings­plas­sen Eiendom er tungt inne i ut­vik­lin­gen på Tjuvholmen, og har pla­ner om å byg­ge 200 nye lei­lig­he­ter i samme om­rå­de. Må­let er å full­fø­re den før­s­te bo­lig­blok­ken i 2017.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00