Bane Nor er ikke spesielt populære i Hamar. I alle fall ikke hos dem som ønsker seg den østlige jernbanetraseen. Hamar kommune er mildt sagt mindre imponert over den statlige jernbaneetaten. Politikere raser, og aksjonsgrupper som «Nå eller aldri» og «Folkeaksjonen» peker på dem som en folkefiende av Hamar by.

Er det slik som flere hevder, at Bane Nor forsøker å sminke det vestlige alternativet samtidig som de svartmaler øst?

Og hvorfor skulle Bane Nor gjøre dette?

Mjøsa flytter fra byen

Det blåser en litt sur vind over Skibladnerbrygga i Hamar. Ordfører Einar Busterud står med en pappkopp med kaffe som han kjøpte på kiosken, og skuer over Hamarbukta mot det gamle politihuset.

Dersom Bane Nor får viljen sin, er det her Mjøsa vil starte.

Hamarbukta vil fylles igjen, og mellom her og stasjonen vil den berømmelige kulverten gå.

Ved den siste senkede versjonen til Bane Nor, vil jernbanen gå opp mot 75 meter lengre som et åpent trau fra stasjonen og fram til den får lokk på seg.

– Barrierevirkningen mot Mjøsa har ikke blitt bedre med løsningen som Bane Nor har kommet med. Sikten utover har blitt bedre, men en åpen grøft bortimot 75 meter nordover fra stasjonen hindrer atkomst, sier Busterud.

– Hva er det største problemet med forslagene til Bane Nor, slik du ser det?

– Det største problemet er at deres løsninger ikke ivaretar Hamars framtidige utviklingsmuligheter. Både som Mjøsby og mulighetene for å bygge på jernbaneområdet.

Kritisk til Bane Nor

Både han og Hamar kommune, som gjennom sitt klare politiske flertall vedtok å gå inn for østlig trasé, er svært kritisk til Bane Nors rolle i denne saken.

Helt siden Bane Nor sto på Scandic i fjor og gikk inn for vest og vraket øst, har han følt at den statlige etaten har problematisert øst og «sminket» vest.

Denne følelsen forsterket seg etter at Bane Nor nylig la fram sine tilleggsutredninger for de to alternativene.

På vegne av kommunen sendte Busterud brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor kommunen kom med sterk kritikk av Bane Nor:

«Generelt er det vår oppfatting at framstillingene som ble gitt i stor grad var farget av at Bane Nor ønsket å forsterke sitt anbefalte forslag og problematisere Hamar kommunestyres vedtatte øst-alternativ. Budsjettallene som er gjengitt oppfattes som fordelaktige for vest-alternativet og illustrasjonene som viser siktlinjer var ikke fullstendige», står det innledningsvis i brevet.

Det som det siktes til er at Hamar kommune hevder at Bane Nor tidligere mente en nedsenking av kulverten ville koste én milliard kroner, og at det nærmest var en teknisk umulighet, men når det først ble gjort, etter pålegg fra staten, viste det seg at det «bare» kostet 100 millioner ekstra. Samtidig er løsningene for øst blitt betydelig dyrere. Det påpekes også at illustrasjonene for vest er laget uten sikkerhetsgjerder, men det man kanskje er mest forundret over er det Hamar kommune mener er en endring i forutsetningene rundt boligutbygging i stasjonsområdet.

– 20 dekar som før skulle brukes til boligbygging skal nå brukes som skinnegang. Dette bryter med det Bane Nor har sagt om viktigheten i stasjonsområdet, sier Busterud.

Men hvorfor skulle Bane Nor drive med denne sminkingen. Har de noe å tjene på at det blir vest?

– Egentlig ikke. Øst er billigst. Men hvis de ikke har tenkt å bygge videre nordover fra Hamar i overskuelig framtid kan man jo forstå at de vil ha banen liggende der den er. I tillegg handler nok dette om prestisje.

Den som har mest å tape

En som også definitivt mener dette om Bane Nor, er Høyres stortingskandidat i Hedmark, Kristian Tonning Riise. Han er også den politikeren som kanskje har mest å tape på om Bane Nors krav blir en realitet.

Både han og Høyre lokalt har vært klokkeklare i trasédebatten over lang tid, og har kjempet for en jernbanefri strandsone.

Nå ligger alt i hendene på Høyres egen kommunalminister, Jan Tore Sanner. Skulle Sanner gå inn for vest, vil det ikke bare være ulvesaken som vil bli et problem når den unge karen fra Ilseng skal forsøke å bli stortingsmann. Med et slikt resultat vil det bli svært vanskelig for Riise å bedrive valgkamp i Hamar hvor mange, og spesielt mange potensielle Høyre-velgere, er for det østlige alternativet.

– Jeg deler det inntrykket som mange sitter med: At Bane Nor la fram en veldig sminket versjon av vest og at de ikke hadde løftet en finger for at øst skulle se bedre ut. Det virker som de jobber veldig hardt for å framstille vest i et best mulig lys. Hadde det vært slik at det Hamar gikk for hadde vært jernbaneteknisk umulig eller vært vesentlig dyrere så kunne jeg ha forstått innvendingene fra statlig hold, men her har vi et prosjekt som er teknisk gjennomførbart og som i beste fall vil koste mindre og i verste fall ha cirka samme kostnad som vest. Jeg forstår ikke hvorfor de da er så veldig standhaftige på at det skal være vest. Her har Hamar mulighet til å lage ca. fire kilometer sammenhengende strandområde midt i sentrum av en innlandsby. Det må vi antakelig til Frankrike eller Italia for å finne maken til, sier Riise.

Det Høyrepolitikeren påpeker er nok noe av det som har satt de største sinnene i kok; at en statlig etat som sitter i Oslo skal legge seg opp i hva som er best for utviklingen av Hamar som by, eller som ordfører Einar Busterud sier det:

– Bane Nors trumfargument har vært knutepunktutvikling rundt en stasjon i sentrum. Men slik forslaget nå ligger, blir det stasjon i sentrum med barrierevirkning og kraftig redusert areal som kan brukes til bygging.

Kostnadene

Men det er flere andre ting som både irriterer mange, og som det er verdt å stille spørsmål om. Blant annet kostnader.

Da Bane Nor la fram sine tilleggsutredninger, var det mange som syntes det var påfallende at kostnadene for det østlige prosjektet steg vesentlig mer enn kostnadene for vest.

Ifølge beregningene til Bane Nor steg vest med 400 millioner kroner, mens kostnadene for øst ble økt med 2,8 milliarder kroner etter de nye utredningene. Før utredningen ble det blant annet snakket om en kostnad på 200 millioner kroner for å lage en tilsving for godssporet. I tilleggsutredningen har den gått opp til 500 millioner kroner. I tillegg har Bane Nor beregnet en kostnad på én milliard for å bygge erstatning for parkeringsplassene som forsvinner ved Vikingskipet.

– Jeg stiller store spørsmålstegn rundt disse kostnadene. Det er jo ingen som ville finne på å bygge nye parkeringsplasser for Vikingskipet under bakken til én milliard; et parkeringshus koster en brøkdel. Og bygger man et parkeringshus for Vikingskipet, bruker man selvsagt også det for reisende til stasjonen i stedet for å bygge et eget, sier ordføreren.

Bane Nor er nå uansett ferdig med denne saken og behandlingen er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor Jan Tore Sanner sitter som minister.

Det har blitt sagt at avgjørelsen fra statsråd Sanner vil komme i løpet av august – altså før stortingsvalget. Det er også de signalene Kristian Tonning Riise har fått.

Han både tror og håper på at Sanner går for øst.

– Vi har jobbet veldig for dette. Departementet kjenner veldig godt til våre argumenter og veldig godt til hva Høyre lokalt mener.

Avviser kritikken

– Bane Nor anklages for å sminke den vestlige traseen og for at øst skal framstå mindre attraktiv. Driver dere skjønnmaling av vest for å bygge under deres eget standpunkt?

– Nei. Vi driver verken med skjønnmaling eller svartmaling. Vi har kun svart på bestillingen og de spørsmål vi har fått fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Hva synes du om påstandene som rettes av Busterud og Tonning Riise?

– Det blir påstander som det er helt umulig å kommentere. Det får stå for deres regning.

– Har det gått for mye prestisje i saken fra deres side?

– Nei. Vi har nå gjort tilleggsutredninger som gjør det klart at også øst lar seg løse rent jernbaneteknisk. Vi er imidlertid helt klare på hva Bane Nor mener er den beste løsningen for Hamar og regionen med bakgrunn i oppdraget som vi har fått. Nå har saken havnet hos departementet, og vi vil nå forholde oss til det de kommer fram til.

– Hvorfor tar ikke Bane Nor hensyn til hva Hamar vil, og hva kommunestyret vil?

– Vi gjør vår jobb ut fra det mandatet vi har fått. Vi har gjennom planarbeidet vært tydelig på at det aller beste for Hamar er å bevare stasjonen i sentrum. Hamar er gjennom 130 år blitt formet med utgangspunkt i en jernbanestasjon. Vi mener det beste for Hamar er å bygge videre på den utviklingen man har, og ikke bygge et nytt knutepunkt som undergraver eksisterende sentrum.

– Hvorfor har dere ikke med for eksempel sikkerhetsgjerder på illustrasjonsbildene deres over senket kulvert?

– De må være mest mulig like de første illustrasjonsbildene slik at det blir lettere å sammenligne. Oppgaven vår med senket kulvert var få kulverttaket lavere, og det viser illustrasjonene.

– Kommunen er kritisk til at dere har lagt adkomstveg over jernbanen lenger øst enn tidligere. Hvorfor har dere gjort dette?

– Veger og overganger kan lages på mange forskjellige måter. Her er et tenkt eksempel. Slike ting vil vi komme nærmere inn på i detaljplanleggingen.

– Ifølge kommunen har dere tidligere kommunisert at senket kulvert ble vanskelig å få til, og at det ville koste én milliard kroner. Nå viser utredningen at det «bare» koster 100 millioner kroner ekstra. Hvordan forklarer du den store forskjellen?

– Det vi har gjort er å detaljplanlegge løsningen og vurdert det som mulig å senke kulvertaket med 3,9 meter uten de store kostnadsøkningene.

– Samtidig øker kostnadene i øst. Hvorfor øker kostnaden på tilsving til godstog fra 200 til 500 millioner i utredningen?

– 200 millioner kroner var et tall som ble presentert for kun selve tilsvingen. Vi har nå gjort en mye mer grundig utredning, hvor vi har vurdert det som nødvendig med tre spor over Børstad/Tommelstad for å få en god nok løsning for godstrafikken.

– Man er også skeptisk til kostnadene for nytt parkeringshus ved Vikingskipet på én milliard?

– Kostnaden på én milliard er hvis man skal bygge stasjon som en konstruksjon med parkering under sporene.

– Vil ikke senket kulvert bety mindre rom for boligutvikling rundt stasjonsområdet?

– Å senke kulverten betyr lite for boligutvikling rundt stasjonsområdet, dette har vi heller ikke blitt bedt om å vurdere av KMD.

– Men dersom dere er opptatt av Hamars byutvikling, hvorfor er dere ikke da opptatt av strandlinjen?

– Det er vi, og det vil bli frigjort fem kilometer med jernbane langs Mjøsa fra Hamar sentrum til Jessnes.

– Hadde det ikke vært bedre om dere var enig med Hamar kommune og befolkningen?

– Det er alltid best om alle er enige, men erfaringen er at alle store plansaker i en viss grad vil skape uenighet mellom lokale og nasjonale interesser. Vi har gjort vår jobb og fulgt vårt mandat med største samvittighet. Nå er vi ferdige med jobben og vil forholde oss til hva departementet gjør.

– Det hevdes at Bane Nor kan ha interesse av å velge vest dersom det likevel ikke er tenkt å bygge videre nordover i overskuelig framtid. Hva er din kommentar til dette?

– Dette er nok mer viktig for kommunen. Vårt mandat er å bygge dobbeltspor til Lillehammer. Vi jobber ikke for at det skal stoppe i Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00