Stanges årsregnskap for 2016 viser et netto driftsresultat på 86,4 millioner kroner. Sterke tall, sier rådmannen.

– Det er ikke noe mål for en kommune ha høyest mulig overskudd, men det er hyggelig å bygge opp reserver. Det gir kommunen handlingsrom i en tid der flere av nabokommunene gjør opp sine regnskap med fornuftig pluss, sier rådmann Thorud.

Utfordrende investeringer

Ifølge Thorud øker barnevernsutgiftene i Stange kontinuerlig, men det betyr etter hans mening ikke at de gjør en dårlig jobb. Årsaken er at det avdekkes stadig flere saker, men tjenesten er effektiv. Han understreker at barnevernet gjør en god jobb og er kostnadseffektive. Totalt hadde helse- og omsorg et merforbruk på 2,6 millioner sammenlignet med budsjett, mens grunnskoler og barnehager hadde et mindreforbruk på 9,1 millioner i fjor.

Ifølge rådmannen er skolestrukturdebatten som pågår ikke ut fra et økonomisk perspektiv, men investeringsbehovet i stangeskolen på 300 millioner kroner. Derfor trengs en mer robust skolestruktur.

Et annet område som vil kreve politikerne fokus er framtidas eldreomsorg i Stange. «Morgendagens helse og omsorgsstruktur i Stange kommune» er et prosjekt for å lande tjenestetilbudet i et 10–15 års perspektiv. For å stå best mulig rustet til å møte den sterke befolkningsveksten i aldersgruppen over 80 år som kommer for alvor fra 2024, er det nå nødvendig å utrede behovene og konkretisere tjenestetilbudet og de fysiske løsningene Stangebyen trenger i årene som kommer. Thorud sier en mulighet er å rehabilitere Stange helse og omsorgssenter, en annen er å bygge helt nytt bo- og servicesenter. Det er avsatt to millioner kroner til et forprosjekt.

Bra økonomisk balanse

– Vi har hatt flere gode år i Stange. Overskuddet i 2015 var 55,4 millioner kroner, sier Thorud

– Hva mener du om politikere som kritiserer eiendomsskatten i Stange.

– Jeg legger til grunn at det er positivt at politikerne har økonomisk handlingsrom. Utfordringen ville vært om vi hadde hatt et tydelig overforbruk. Det er mer interessant å diskutere hva vi skal bruke et overskudd til framfor å håndtere et underskudd, avslutter Stein Erik Thorud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00