Rådmann Stein Erik Thoruds beskjed er klar: Alt eller ingenting. Det såkalte 0-alternativet som er dagens skolestruktur, er ikke framtidsrettet i et 15 årsperspektiv.

I høringsdokumentet som rådmann Stein Erik Thorud og kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen presenterte tirsdag, anbefaler administrasjonen å slå sammen Romedal og Stange ungdomsskole. Den «nye» ungdomsskolen i Stangebyen vil få cirka 370 elever i 2020/21. Ved å slå sammen ungdomsskolene vil kommunen spare 45 millioner i investeringskostnader. Det er imidlertid økt behov for skoleskyss og denne posten øker med 887.000 kroner når romedalselevene overføres til Stange ungdomsskole. Totale investeringer er beregnet til 124 millioner kroner.

Barneskole med 370 elever

Rådmannen ønsker å benytte Romedal ungdomsskole til videre skoleformål. Det er store restverdier i bygget og foreslås brukt til en ny stor barneskole for elevene fra Solvin, Åsbygda og Breidablikk i ungdomsskolekretsen. Rådmannen peker på at den nye skolen vil gi sterkere og større fagmiljø og vil sikre en bærekraftig elevtallsutvikling. Prognosene viser en økning i elevtallet på cirka 62 elever fram til 2020/2021. Den nye barneskolen vil dermed få 370 elever.

Lengre reiseavstand blir en av utfordringene ved den nye barneskolen. På Ilseng kan majoriteten av elevene i dag gå eller sykle til Breidablikk skole. Ved den nye storskolen blir dette endret. Kommunens økte skyssutgifter er stipulert til 1,2 millioner kroner ved nedlegging av Breidablikk, Solvin og Åsbygda.

Sparer millioninvestering

Det er behov for å investere 108 millioner kroner på å bygge om ungdomsskolen i Romedal til barneskole. Årlig innsparing er stipulert til 3,7 millioner kroner. I 0-alternativet trengs 159 millioner kroner til å rehabilitere Breidablikk barneskole og Romedal ungdomsskole.

Hvis Espa og Tangen slås sammen kan Espa-elevene gå rett inn i eksisterende klasser. Skolen har i dag 40 elever. Ifølge rapporten bør Tangen ha plass til 160 elever og prognosene tilsier at elevtallet vil ligge på rundt 120. Stange sør er sikret en fulldelt skole. Innsparingen er 2,7 millioner. Økte skyssutgifter for Espa-elevene er 222.000 kroner. Tangen skole er nettopp blitt rehabilitert. Innsparing i administrasjon og lærerstillinger er to millioner kroner.

– Vi mener Stange kommune har en historisk sjanse til å få etablert et større kompetansebase og et samlet, kraftfull læringssenter i Romedal. Noe annet er det vanskelig å anbefale, sier rådmannen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00