Det sier Lars Opsal jr. som er talsperson, Jordvernalliansen i Hedmark og nestleder i Hedmark Bondelag.

– Det vi er skeptisk til at er at Jernbaneverket ikke vil godta det Fylkesmannen og Stange kommune framhever når det gjelder rekkefølgekravet på tilbakeføring av gammel bane. Et vedtak om rekkefølgebestemmelse binder Jernbaneverket juridisk til å tilbakeføre gammel jernbanegrunn til landbruksformål. Vi ønsker klare bindende vedtak allerede nå, sier Opsal, som ønsker å gi Jernbaneverket ros for å spare matjord i Stange.

Har fremmet innsigelse

Fylkesmannen i Hedmark har fremmet innsigelse mot at etterbruk av gammel jernbane kun ligger inne i retningslinjene for prosjektet. Opsal sier videre at Jordvernalliansen roser kommunen og Fylkesmannen for å kreve at etterbruk av gammel jernbane skal avklares før reguleringsplaner for traseen kan godkjennes.

– Vi deler fullt og helt dette standpunktet. Det er svært viktig at Jernbaneverket tydelig forplikter seg i dette arbeidet, slik at en unngår at gammel jernbane blir liggende igjen som et sår gjennom jordbrukslandskapet. Den nye jernbanen tar store jordbruksarealer, og stykker opp jordbruksareal i drift. Når den gamle jernbanen blir fjernet, får en frigjort og dyrket opp nytt areal, samt knyttet sammen tidligere oppdelte arealer, sier Opsal.

Reguleringsplanarbeidet

Ifølge Opal er det viktig at spørsmålet om etterbruk av gammel bane til dyrket markavklares innen reguleringsplanfasen.

Det er naturlig å arbeide med avtaler nå mens prosjektet har høy prioritet hos begge parter, ifølge Opsal.

– Statsråden har slått fast at gammel bane skal tilbakeføres til jordbruk der det ligger til rette for det. Dette taler for at det nedfelles i juridisk bindende dokumenter nå, og at det altså innarbeides som en del av de generelle bestemmelsene for planen. Å la etterbruken kun være en del av retningslinjene til planen, slik som Jernbaneverket ønsker, gjør prosessen/håndteringen mindre tydelig, og en risikerer at det «renner ut i sanden» når den nye jernbanen er ferdigstilt. Hvis Jernbaneverket legger nødvendige ressurser i planlegging og gjennomføring, slik at det skjer på en faglig god måte, vil det ikke være noe problem å få avtalene i havn i rimelig tid. Jernbaneverket må forplikte seg, sier Opsal.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00