Lavinntekt er i stor grad forbundet med svak tilknytning til arbeidslivet. Andelen med lavinntekt er særlig stor blant aleneboende minstepensjonister og sosialhjelpsmottakere, men har de siste årene økt mest blant uførepensjonister og personer med nedsatt arbeidsevne. Blant alderspensjonister har andelen med lavinntekt falt markant helt siden slutten av 1990-tallet og er nå mindre enn i befolkningen som helhet, viser en rapport finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Personer med nedsatt arbeidsevne, mottakere av kvalifiseringsstønad og uførepensjonister med lavinntekt har økt mest de siste årene. I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever å ha trangere økonomi og tyngende boutgifter enn i befolkningen generelt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00