Stangeordfører Nils A. Røhne bekrefter at det er en utfordring når voksne flyktninger ikke blir omfattet av kommunens introduksjonsprogram.

– I dag finnes ingen nasjonale støtteordninger for dem som faller utenfor. Det er uheldig, sier Røhne som etterlyser tilsvarende ordninger som introduksjonsprogrammet for denne gruppen. Hassan er opptatt av at hver enkelt kommune vurderer hva de kan gjøre mer, sier Røhne.

20 millioner i sosialhjelp

Ifølge Nav-sjef i Stange, Tone Strugstad Qviller, var det i 2016 511 personer som mottok økonomisk sosialhjelp på 20,3 millioner kroner. Av disse hadde 160 personer innvandrerbakgrunn. Det ble utbetalt totalbeløp på 7,5 millioner kroner til personer som har bodd i Norge i mer enn fem år.

Qviller sier videre at Nav Stange registrerte totalt 924 arbeidssøkere i februar i år. 128 arbeidssøkende kom fra land utenfor EØS. 67 av disse var helt arbeidslag. 40 var i tiltak og 25 i deltidsjobb.

Livsopphold

Tallene viser også at Nav Stange utbetalte i tillegg livsopphold til 86 personer og støtte til boutgifter for 67 personer med kortere enn 5 års opphold i Norge, totalt cirka 4,1 millioner kroner. 50 personer mottok både livsopphold og bostøtte.

– Det betyr at litt i underkant av 50 prosent av mottakerne av økonomisk sosialhjelp i Stange i 2016 hadde innvandrerbakgrunn. Den samme gruppen mottok cirka 60 prosent av de totale utbetalingene. Årsaken til dette er blant annet at dette ofte dreier seg om barnerike familier. Nav har en særlig plikt til å ta hensyn til barns leve- og oppvekstkår, sier Qviller.

Hun peker på at brukerne med størst kompetansegap havner hos Nav etter endt introduksjonsprogram.

– Dette er ofte brukere med lav språkkompetanse og stort behov for videre opplæring og praktisk bruk av norsk i sitt dagligliv. Et bedre system for videre opplæring og kursing i både norsk språk, arbeidsliv og kulturforståelse er derfor tiltak vi ser på som svært viktige for å hjelpe disse brukerne nærmere et ordinært arbeidsliv, sier Qviller videre.

Nav vil se på aktivitetsplikten også kan overføres på for eksempel innvandrergrupper. Kvinner skal involveres og inkluderes mer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00