Debatten om framtidens skolestruktur vekker sterke følelser også i Stange Arbeiderlag. Torsdag kveld ble det holdt møte på rådhuset for å diskutere mulige løsninger for Stange-skolene.

Breidablikk er en av fem skoler som er foreslått nedlagt, men det møter motstand blant enkelte profilerte Stange Ap-medlemmer.

– Stort vekstpotensial

Øyvind Hartvedt er blant dem som mener skolen har livets rett.

– Særlig vekstpotensialet på Ilseng gjør at skolen bør bli bevart. Med et eventuelt nytt fengsel og elektrifisering av Rørosbanen vil Ilseng blir et viktig sted for framtiden, sier han.

Hartvedt trekker også fram at skolen er fulldelt, noe som betyr at det er elever og undervisning på alle trinn.

Ap-politikeren foreslår for øvrig at skolene Vallset, Solvin og Åsbygda legges ned og flyttes til en ny og større skole i Romedal. Hartvedt får delvis støtte av Truls Wadd, som har vært med i en arbeidsgruppe internt i Stange Ap. Også Wadd ønsker å bevare Breidablikk på Ilseng.

– Breidablikk er i dag en fulldelt skole. Det finnes derfor ikke noe argument for å gjøre noe med den. Ilseng er vel det lokalsamfunnet i Stange som har størst reell sjanse for folkeøkning, forutsatt at det kommer nye arbeidsplasser, sier han.

Vil slå sammen skoler

De seks medlemmene i arbeidsgruppa er enige om at skolene Stange og Romedal slås sammen til én enhet med lokalisering i Stangebyen. Fem av seks mener det ikke skal være fådelte skoler i Stange, det vil si skoler hvor det enten foregår felles undervisning for flere alderstrinn, eller hvor det ikke er elever på alle trinn. Arbeidsgruppa mener også at Espa skole bør slås sammen med Tangen, og at Åsbygda og Solvin slås sammen og flyttes til Romedal.

– Skolene Breidablikk, Vallset og Stange opprettholdes som i dag, oppsummerte Wadd.

Kvalitet framfor økonomi

Wadd er helt tydelig på hva han ønsker å prioritere:

– Økonomi må ikke bety mest, men derimot gode skoler og godt læringsutbytte. Hvis elevene får et dårligere skoletilbud ved å bevare grendesamfunn, så kan vi ikke forsvare det. Det må være et likt tilbud til alle elever i kommunen. Dessuten tror vi nye innbyggere synes det er mer attraktivt med en fulldelt skole. Personlig ville jeg aldri ha tatt med meg mine barn og flyttet til et sted med en fådelt skole, sier han.

– Gren­de­ne blir bor­te

Le­de­ren i ar­bei­der­laget, Kjell Arne Johns­rud, fryk­ter gren­der kan bli bor­te der­som sko­le­ne for­svin­ner.

I 26 år har Johns­rud vært le­der for Stan­ge Ar­bei­der­lag. Nå står han for­an en av de van­ske­lig­ste av­gjø­rel­se­ne i sin tid som le­der. Han leg­ger ikke skjul på at det er vri­ent å skul­le lan­de på ett al­ter­na­tiv.

– Jeg er i tvil. Jeg ten­ker på alle ar­beids­plas­se­ne rundt om­kring. Det­te er en me­get vik­tig sak for de be­rør­te gren­de­ne. Hvis man først leg­ger ned sko­le­ne, da fryk­ter jeg at hele gren­der kan for­svin­ne. Jeg er der­for litt skep­tisk, sier han.

Johns­rud for­tel­ler at med­lem­me­ne i ar­bei­der­laget på in­gen måte er eni­ge om sko­le­sa­ken.

– Det er nok en del som vil be­hol­de alle da­gens sko­ler, sier han.

6. mars må Stan­ge Ap kom­me fram til en fel­les kon­klu­sjon. På et stort med­lems­mø­te skal man dis­ku­te­re seg fram til hvil­ken løs­ning man vil gå for når sa­ken skal av­gjø­res i kom­mu­ne­sty­ret.

– Jeg reg­ner med høy tem­pe­ra­tur og over 200 del­ta­ke­re. Det spørs om kom­mu­ne­sty­re­sa­len blir stor nok, av­slut­ter ve­te­ra­nen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00