• SKADET: Her ses karet på det 47 år gamle bassenget på Ottestad u-skole. Rusten betong og vannskade.

Beboerne i Ottestad kan ikke regne med å få lavere eiendomsskatt, slik Sp og Bygdelista foreslo i sitt alternative budsjett. Dette forslaget falt mot to stemmer.

Et nytt bydelsbasseng i Ottestad kan imidlertid bli tidenes nyårspresang til innbyggerne. Overraskende vedtok et enstemmig formannskap å starte bassengprosessen, til tross for at rådmannen innstilte blankt nei til folkebad i Ottestad.

Flere politikere likte imidlertid ikke folkebadbegrepet på grunn av at Stanges befolkning i dag har Ankerskogen, Norges flotteste svømmeanlegg. Ingen ønsker et konkurrerende anlegg i Stange.

Samle to basseng

De to nåværende svømmebassengene på Ottestad ungdomsskole (bygget 1970) og Åkershagan-bassenget fra 1982, har rehabiliteringsbehov på cirka 50 millioner kroner. Dette kan altså politikerne tenke seg å putte i et nybygg.

Høyres Kirsti Berge foreslo et nytt folkebad, men SVs Helge Bjørnsen var skeptisk til å gå videre med en folkebaddel fordi et slikt anlegg vil få en driftsutgift som er vanskelig å forsvare. Derfor ble et forslag fra Bjørnsen om å sende saken til rådmannen for en nærmere vurdering enstemmig vedtatt.

Det er bred politisk enighet om at et nytt basseng må ha skole-, breddeidrett-, terapi- og opplæringsfunksjoner.

Sivilarkitektene Anderssen + Fremming samt Norconsult har nettopp levert sin utredning om svømmehall i Ottestad. 97 millioner kroner er en av kalkylene for prosjektet. Bassengsaken i Ottestad skal opp igjen til politisk behandling i formannskapet på nyåret.

Unge, eldre og kultur

Fellesforslaget fra Ap, Pensjonistpartiet og SV ble vedtatt mot Høyres og Venstres stemme. Gruppeleder i Ap, Bjarne Højsgaard Christiansen sier at for andre året på rad er unge og vanskeligstilte prioritert. Partiene øker rammen med 5,3 millioner. For å gi bedre tjenester til hjemmeboende påplusses budsjettet med tre millioner kroner slik at den samlede styrkingen i neste års budsjett bli seks millioner. Det tilsvarer seks til åtte nye årsverk.

Barnevernet styrkes med 750.000 kroner for å redusere fristbrudd, krisesenteret på Hedmarken får 105.000 som er Stanges andel til en ny stilling. Et treårig prosjekt innen flyktningtjenesten/Nav skal også omfatte innbyggere og brukere uten introduksjonsprogram. 750.000 er øremerket prosjektet.

– Vi bruker nå ekstra penger på innbyggere i Stange som er særlig utsatt. Unger i en vanskelig livssituasjon og eldre/hjemmeboende. De er budsjettvinnerne, sier Christiansen.

Ordfører Nils A Røhne er svært glad for at de tre samarbeidspartiene Ap, SV og PP kan gjennomføre en offensiv politikk for å styrke den historiske kulturarven. 15 millioner kroner skal brukes for å skape identitet og rom for møteplasser i offentlige institusjoner.

De fem historiske kulturbyggene er Fredheim på Tangen som får 2,2 millioner. 12,8 millioner fordeles mellom det gamle kommunehuset Sole, Kjonerud i Ottestad, Tallholen i Romedal og Mostu skole på Strandlykkja.

Gratis skoletur kommer som verbalforslag i kommunestyret.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00