Om en må­ned er det of­fi­si­elt slutt. Et­ter fle­re tiår med gode lyt­ter­opp­le­vel­ser, går FM-ra­dio­en over i pen­sjo­nis­te­nes rek­ker.

Mari Ha­ge­rup i Radio.no for­tel­ler om gode er­fa­rin­ger et­ter at FM-net­tet ble stengt i Nordland, Trøn­de­lag og Møre og Roms­dal.

– Det har vært vel­dig få spørs­mål i et­ter­kant. Man­ge har vært godt for­be­redt og har for lengst de di­gi­ta­le va­ne­ne inne, sier hun.

Ha­ge­rup opp­ly­ser at 72 pro­sent av nors­ke hus­stan­der al­le­re­de har gått over til DAB. I bil er pro­sent­an­de­len der­imot mye la­ve­re.

– Kjøp gode an­ten­ner!

Ha­ge­rup an­be­fa­ler folk å kjø­pe ut­styr av bruk­bar kva­li­tet, samt å sjek­ke hvor­vidt ut­sty­ret har gode test­re­sul­ta­ter. Adap­te­re med dår­li­ge an­ten­ne kan gi va­ri­ert mot­tak av­hen­gig av hvor man kjø­rer.

– En uten­dørs­an­ten­ne vil gi vel­dig bra mot­tak. Det sam­me gjel­der en rett mon­tert glass­an­ten­ne, sier hun.

Ha­ge­rup be­kref­ter at DAB i bil er noe hun får man­ge spørs­mål om. Uli­ke løs­nin­ger kan in­ne­bæ­re alt fra å kob­le opp mo­bi­len med ka­bel til å skif­te ut hele ra­dio­en. Pri­sen vil der­med va­ri­e­re fra nes­ten gra­tis til fle­re tu­sen­lap­per.

– For 1.600 kro­ner får du en god adap­ter med en god an­ten­ne, sier Ha­ge­rup.

Hun rå­der også bil­ei­e­re, som vil mon­te­re ra­dio­en selv, til å byt­te ut den in­ne­byg­de an­ten­nen.

– En FM-an­te­ne er til­pas­set det gam­le sy­ste­met. Man tren­ger en DAB-an­ten­ne til DAB-ra­dio.

Men hvor god er egent­lig DAB-dek­nin­gen i dag? Iføl­ge Ha­ge­rup har 99,7 pro­sent av Nor­ges be­folk­ning dek­ning der de bor. Det vil fort­satt bli gjort mind­re jus­te­rin­ger der det trengs.

– Vi har kjørt opp mot 45.000 ki­lo­me­ter for å tes­te dek­nin­gen i hele Norge. Dek­nin­gen er ge­ne­relt god, men det kan være små, lo­ka­le for­skjel­ler sam­men­lig­net med det gam­le FM-net­tet.

Øken­de et­ter­spør­sel

Hos Hi-Fi Klubben i Ha­mar for­tel­ler Simon Bent­zen om ri­me­lig stor et­ter­spør­sel et­ter nye ra­dio­er.

– Det har vært mest salg rundt jul de sis­te åre­ne, men et­ter­spør­se­len er sta­dig øken­de, sier han.

Bent­zen opp­ly­ser at man­ge kun­der øns­ker hy­brid-ra­dio­er som er DAB-ra­dio­er med mu­lig­het for internettilkobling. I til­legg sel­ges det rene in­ter­nett­ra­dio­er.

– For­de­len med sli­ke ra­dio­er er gjer­ne bed­re lyd­kva­li­tet og bed­re dek­ning, sær­lig i be­tong­bygg. I til­legg får man inn ra­dio­ka­na­ler fra hele ver­den, sier han.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00