Hamar kommune har nå fått i oppdrag av kommunaldepartementet å lage en ny kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud antyder at en slik prosess kan ta inntil 1,5 år til kommunestyret fatter sitt nye vedtak.

Dersom det hefter innsigelser til kommunens vedtak, vil det ta enda lengre tid å få et rettskraftig vedtak. I verste fall kan det ta mange år før en godkjent plan foreligger.

LES OGSÅ: Bane Nor-sjef mener debatten er preget av faktafeil

Ny kommuneplan

I mellomtiden skal kommunen vedta sin nye kommuneplan, etter planen på nyåret neste år. Onsdag reiste formannskapet rundt i kommunen for å se på mulige nye bygge- og omformingsområder.

Ordfører Einar Busterud (BBL) sier til HA at det er skadelig for kommunen at et så grunnleggende spørsmål som jernbanetrasé er uavklart.

Vanskelig situasjon

I det vestre alternativet berøres mange boligeiendommer i områdene på begge sider av Aslak Bolts gate, og noe næringseiendom på Stormyra, mens det hovedsakelig er næringseiendom langs Åkersvikavegen som blir berørt av det østre alternativet.

– Vi må båndlegge eiendommer i begge traseer. Det gjør det vanskelig å si hvor det kan bygges eller fortettes, sier Busterud.

Kunne avgjort saken

Ordføreren ser ikke at kommunen kunne ha gjort noen annerledes i saken.

– Nei, men Bane Nor kunne ha utredet den østre traseen likeverdig med den vestre. Jeg mener også at begge traseene var tilstrekkelig utredet til at departementet nå kunne ha tatt en prinsipiell avgjørelse, sier Busterud.

Unødvendig forlengelse

I stedet skal en rekke forhold utredes videre, og kommunen har fått ansvaret for disse utredningene. Det kommer til å koste både i form av penger og planleggerårsverk.

Leder Geir Bjørnar Smebye i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone mener Bane Nor har forsømt sitt oppdrag å utrede både vest og øst likeverdig.

– Hvordan oppleves usikkerheten for de berørte i trasékorridorene?

– Generelt kan jeg si at gjennom den trøblete måten Bane Nor har opptrådt på, blir mange mennesker utsatt for unødvendig forlengelse av usikkerhet. Det er snakk om mange hundre mennesker i begge traseer. Mange har levd med usikkerhet lenge, og får denne usikkerheten forlenget, sier Smebye.

Under befaringen onsdag, var formannskapet både innom Vien gård, flyplassen og Klukhagan. Alle områder vil bli tema i kommuneplanen. Flyplassen og deler av Klukhagan for boliger, og Vien for næring og samfunnsmessig infrastruktur som for eksempel ny brannstasjon.

Vaagan vil hente inn andre utredere

Venstre-politiker Stig Vaagan har så lav tillit til Bane Nor at han vil hente inn andre til å utrede.

– Fåfengt, mener rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

Jernbanesaken ble igjen tema i formannskapet onsdag. Etter at regjeringen har uttrykt at de er positiv til det østre traséalternativet, har kommunen fått i oppdrag å utrede en rekke forhold i samarbeid med blant annet Bane Nor.

Kommunens jernbanepolitiske prosessveileder Stig Vaagan (V) tok opp den tynnslitte tilliten til Bane Nor både en del innbyggere og politikere i Hamar føler.

– Kan vi få andre konsulentfirmaer til å gjøre noe? Kan vi sende en formell forespørsel til kommunaldepartementet om det? spurte Vaagan.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud mener en slik tanke har lite for seg.

– Du får ikke bygd jernbane i Norge uten at Bane Nor har satt sitt stempel på det. Jeg mener at det er fåfengt, sier Gudbjørgsrud.

Varaordfører Knut Fangberget (H) mener Hamar kommune er blitt en uskyldig tredjepart fordi Bane Nor har utredet for dårlig. Han beklager at kommunen må bruke ett til ett og et halvt år ekstra på å lage en ny kommunedelplan.

– Jeg oppfatter at Hamar kommunestyre har gjort et trasévalg, og at utredningene skal bygge opp under det, sa Fangberget i formannskapet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00