Innbyggerne i Løten skal ha et rikt tilbud av kulturaktiviteter. Slik er kommunens hovedmål for kulturlivet i bygda. Nå er kulturplanen Kultur 2016–2020 endelig vedtatt av politikerne, og denne legger føringer for hvilke tiltak kommunen må gjøre på kulturfeltet i årene framover.

FRA 45 TIL 110 ELEVER

Det har skjedd en del på kulturfeltet siden forrige plan, som er rundt ti år gammel. Kulturskolen fikk styrket sine økonomiske rammer, og de har fått nye lokaler. I tillegg er elevtallet her økt fra 45 til 110.

Biblioteket fungerer i større grad enn tidligere som en kulturarena, ikke «bare» som et bibliotek.

Løten har fått på plass et nytt ungdomshus, og ved Løten ungdomsskole er det kommet musikkbinge.

I 2015 arrangerte Kultur, informasjon og service (KIS) kommunens kulturkveld, senere omdøpt til Staskveld, for første gang, med utdeling av priser. Dette er noe av det som er gjennomført.

adgangskort i biblioteket

Nå har KIS i samarbeid med arbeidsgrupper utarbeidet en plan som de tror kan løfte kulturlivet i Løten ytterligere.

– Denne planene staker ut hva vi skal prioritere de neste årene, sier virksomhetsleder kultur Bente Hagen.

Hun trekker fram biblioteket, kulturskolen, Munch og frivilligheten som fire satsingsområder.

I planen står det at en hovedmålsetting for biblioteket er å gjøre dette til en aktiv møteplass og formidler av litteratur, kunnskap og kultur. Her er lave besøkstall og utlånstall en utfordring, og ett av tiltakene planen legger opp til, er større grad av selvbetjening, for eksempel ved at brukere kan ha egne adgangskort.

For kulturskolen er det et ønske om å øke antall elevplasser, og at kulturskolen skal samarbeide mer med skolene. I tillegg bør de unge musikantene sikres en utstyrspark som er stor nok og i god stand.

KIS ønsker også en styrking av tilrettelagte kulturtilbud for dem som av ulike årsaker trenger dette, og at det ses på den interne organiseringen av «Kultur med bistand» og støttekontaktordningen.

MUNCH ER VIKTIG

Også Munch er omtalt i den nye planen, som legger opp til at kommunen skal jobbe aktivt for å synliggjøre seg som Edvard Munchs fødested. Blant annet er det et ønske å lage et undervisningsopplegg for skolene, slik at kjennskapen til Munch er stor i den oppvoksende generasjonen.

I likhet med andre kommunale planer kreves det penger til å gjennomføre tiltakene i forbindelse med økonomiplaner og årlige budsjetter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00