Grisefjøset ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert til landbruksformål, minner Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen om i brevet de har sendt naboer og advokatfirmaet som har bistått naboene.

Det var i fjor høst noen naboer i området ved grisefjøset langs Budorvegen, med bistand fra Advokatfirmaet Johnsrud Skjærstad & co AS, sendte klagebrev til Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen. De skrev at de var sterkt plaget av vond lukt fra grisefjøset og den nyetablerte gjødselkummen, og av partikkelnedfall fra ventilasjonsviftene.

KOM PÅ BESØK 16 GANGER

Fram til 2001/2002 var det grisefjøs på Tomte. I 2014 ga kommunen tillatelse til å sette opp nytt grisefjøs med plass til 600 griser. Beboere i området protesterte allerede da på tiltaket og begrunnet dette med frykt for hygieniske og helsemessige ulemper. Dette ble vurdert før byggetillatelsen ble gitt.

I fjor høst tok naboene og deres advokat saken til Samfunnsmedisinsk enhet. De ble bedt om å registrere lukt i perioden fra februar til utgangen av juni. Samtidig gjorde Samfunnsmedisinsk enhet registreringer.

Totalt har Samfunnsmedisinsk enhet gjennomført 16 besiktigelser på fem ulike punkter hver gang under ulike meteorologiske forhold. Bare ved tre av anledningene har de kunnet påvise svak griselukt på ett eller to av de fem punktene i nærområdet.

Registreringer fra naboer hadde de per 8. september ennå ikke mottatt.

ubehagelig, men ikke farlig

I brevet til naboene, der klagen avvises, skriver Samfunnsmedisinsk enhet ved kommuneoverlege Hege Raastad og rådgiver miljørettet helsevern Egil Johansen at de registrerte luktforholdene ikke er verre enn hva man må regne med i et område som er regulert til landbruksaktivitet. De påpeker at lukten ikke medfører noen helserisiko, men at det er ulikt hvor tolerante folk er med tanke på lukt, og at lukt i enkelte tilfeller kan virke forstyrrende på et menneskes livsutfoldelse. «Forhold kan oppfattes som irriterende og plagsomme, men de er allikevel ikke verre enn det man med rimelighet må tåle», skriver Samfunnsmedisinsk enhet i brevet.

Selv om samfunnsmedisinerne vektlegger at grisefjøset ligger i et område som er regulert til landbruksaktivitet, og at de ikke finner grunnlag for å kreve retting, ønsker de at innehaveren av fjøset legger forholdene til rette for at det skal bli minst mulig lukt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00