Det var Løiten almenning som søkte om støtte til å bygge om parsellen fra Løten Depot til Grorudkoia til helårs landbruksbilveg i henhold til dagens krav for denne klassen. Vegen måler 2.700 meter, og anlegget er kostnadsberegnet til 2,2 millioner kroner. Fylkesmannen skriver at Østre Fjellveg er en viktig del av infrastrukturen i Løiten almenning. Den favner et stort området, og den munner ut på riksveg 3. At den kobler seg direkte på riksvegen, er også et pluss. Gjøres vegen om til helårsveg, vil den dermed kunne ta unna for noe av landbrukstrafikken som i dag går gjennom Nordbygda vinterstid.

Tiltaket skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen innen utgangen av 2019. Skogbruket er oppgitt i søknaden å representere 60 prosent av interessene i vegen i dag, hyttefolket 10 prosent og massetaket LA Pukk AS 30 prosent.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00