I 2017 vil Løten kommune sende ut fakturaer på e-skatt på anslagsvis 19,8 millioner kroner. Dette omfatter 4.350 eiendommer. Nå er eiendomsskattelisten for 2017 lagt ut til offentlig gjennomsyn. Den er tilgjengelig på servicekontoret på Tingberg og på kommunenes hjemmesider i tre uker framover.

I tillegg til den normale økningen har 193 eiendommer fått ny eller endret takst i 2017. Dette er flere enn tidligere år. Økningen skyldes større byggeaktivitet og taksering av flere bygg som er tatt i bruk uten å være ferdigmeldt.

sP-FORSLAG BLE IKKE HØRT

I Løten ble det innført eiendomsskatt for hele kommunen i 2010. Den skulle være med og legge forholdene til rette for best mulig kommunale tjenester i framtida.

I desember vedtok formannskapet en skattesats på 4,75 promille. I samsvar med den vedtatte økonomiplanen er den økt med 0,5 promille hvert år.

Da skattesatsen for 2017 skulle vedtas før jul, foreslå formannskapets Kjell Ingar Olsen (Sp) å halvere økningen i eiendomsskatten, altså sette økningen til 0,25 promille årlig, i økonomiplanperioden (2017-2020), men forslaget ble nedstemt.

IKKE BEHOV FOR OVERTAKST

Onsdag skal eiendomsskattelisten for 2017 opp i formannskapet som en orienteringssak. Rådmannen skriver i sin vurdering at en eventuell begjæring om overtakst fra formannskapets side primært vil være aktuelt når det er behov for å gjøre endringer til skattyters ugunst, og det er behov for korrigeringer for å hindre at skjevheter og feil blir stående i tiårsperioden til neste alminnelige taksering.

Dette har det ikke vært behov for tidligere år, og rådmannen kan ikke se at bildet har endret seg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00