Seks timer var satt av til Løten-formannskapets behandling av budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020. Etter to og en halv time, som blant annet inkluderte to rause kopieringspauser, var rådmannens forslag vedtatt, med enkelte endringer, av et stort sett samstemt formannskap.

Kjell-Erik Nordahl (H) er eneste representant fra den blå fløyen i formannskapet i Løten. Han synes framtidsplanene for Løten er i slappeste laget.

– Vi rygger inn i framtida. Vi kjører status quo, sa Nordahl til HA etter møtet.

MER SKOLE OG NÆRINGSLIV

Det rant inn endringsforslag fra blant andre Marte Larsen Tønseth (Sp), Jørn Arild Flatha (Ap) og Jon Lurås (MDG) under møtet. Fra Nordahl var det stille.

– Høyre har den posisjonen som vi har, sier han.

Nordahl ønsker seg det han omtaler som mer offensive planer. Han peker på at Løten for eksempel har høyere frafall i videregående opplæring enn Hedmark og landet for øvrig, at grunnskolepoengene er lavere, at sosialbudsjettet øker og at få jobber innenfor Løtens grenser.

– Det finnes ingen planer for økning av arbeidsplasser i kommunen, for eksempel. Næringsplanen vår er fra 2002. Jeg ønsker en enda større satsing på næringsliv og skole, så flere flytter til Løten for å bo her. Da kreves det et attraktivt sentrum, full barnehagedekning og gode idretts- og kulturtilbud, sier Høyre-representant Nordahl.

ENSTEMMIG VEDTATT

Noen få av de innkomne forslagene falt under behandlingen i formannskapet, men budsjettet og økonomiplanen ble enstemmig vedtatt i går.

Rådmannens forslag til budsjett gir et netto driftsresultat på 17,77 millioner kroner i 2017. Dette tilsvarer 3,4 prosent. Budsjettet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett. Budsjettet for 2017 er en nøktern videreføring av driftsnivået høsten 2016, står det i saksframlegget.

Status per andre tertial 2016 viser at kommunens driftsnivå i all hovedsak er i samsvar med vedtatte budsjettrammer og mål for virksomhetene. Unntaket er velferdsområdet, der til dels komplekse og tunge brukersaker gjør at det er varslet merforbruk og behov for styrking av rammene. Dette er delvis imøtekommet, men ikke fullt ut, for i løpet av nær framtid skal det innføres aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Rådmannen har forventninger om at aktivitetsplikten vil bety en reduksjon av utbetalingene i Løten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00