Regjeringen har pekt ut ni nye kulturlandskap i jordbruket, som det skal satses ekstra på. Helgøya, Norges største innlandsøy, er et av disse.

– Kulturlandskapene er av nasjonal verdi, og denne ordninga bidrar til å ta vare på disse områdene i mange år framover. Et aktivt jordbruk med god utnytting av beiteressurser og lokalt engasjement, er nødvendig for å ta vare på natur- og kulturverdier. Verdiskapning basert på kulturlandskapets verdier er også et viktig satsingsområde, skriver landbruks- og matminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Rike bergarter

Det er rike kambrosiluriske bergarter som har gitt opphav til den aktive jordbruksdrifta på hele Helgøya. I begrunnelsen for hvorfor Helgøya er utvalgt, legger regjeringen vekt på at øya er ei typisk lavlandsbygd. Det rike jordsmonnet har gitt grunnlag for store, velstående gårder som har gitt arbeid og mat til mange.

«Helgøya er preget av storgårdsmiljø og husmannsplasser og monumental arkitektur og alleer. Området har en rik bygningsmasse hvor mange av bygningene har høy verneverdi», heter det i regjeringens begrunnelse.

Det påpekes at Helgøya er rik på kulturminner. Ved Nessundet er det registrerte steinalderlokaliteter. Det er også funnet spor etter bosetting fra bronsealderen.

Stor kornproduksjon

Helgøya har i dag et moderne jordbruk, med en stor andel kornproduksjon. Det er allikevel variasjonen av produksjoner som gir øya særpreg.

«Den kalkrike berggrunnen har gitt gunstige betingelser for plantevekst. En kartlegging av det biologisk mangfoldet viser hvor unikt, rikt og frodig landskapet er», heter det i begrunnelsen.

Blant naturtypene på Helgøya nevnes åpen, grunnlendt kalkmark, kalkfuruskog, kalkrik tørreng, rik edelløvskog, samt ulike utforminger av naturbeitemark og hagemarkskog. Det er registrert flere hule eiker her.

– FNs globale bærekraftsmål sier at vi skal styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv, og sette i verk tiltak for å stanse tap av naturmangfold. Med den økte satsingen vi nå har fått, vil en oppnå at landskap langs kysten, ved fjorden, i Innlandet og på fjellet, blir tatt vare på, skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen i pressemeldingen.

Han er glad for at Helgøya kommer insekter til gode, og på øya fins en biesti som sprer kunnskap om honningproduksjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00