Fylkesrådet mener det er for få oppgaver som legges til regionalt nivå til at det er grunnlag for en endring i regionstruktur.

Fylkesrådets innstilling skal behandles i fylkestinget i desember.

FOR FÅ OPPGAVER

- En overføring av større oppgaver fra staten til fylkeskommunen kunne begrunnet behovet for større regioner, men dette faller bort når oppgavene mangler. Så får vi se hva myndighetene bestemmer angående oppgaver i framtida, men i dag er det for tynt grunnlag for en sammenslåing, mener fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (51). 

Myndighet innskrenkes

Hedmark fylkeskommune har gjennom eget vedtak i fylkestinget i mars 2015 og gjennom politiske vedtak og uttalelser i regi av Østlandssamarbeidet støttet opp om intensjonen om å styrke det regionale demokratiet.

Slik fylkesrådet ser det, er det lite som tilsier at staten legger til rette for en reell demokratireform. Det regionale nivået blir tilført minimalt med nye oppgaver. I statsbudstettet for 2017 foreslår Regjeringen å kutte 24 millioner kroner i regionale utviklingsmidler til Hedmark. Det er også opprettet nye poster i statsbudsjettet som beskriver mer detaljert enn før hva fylkeskommunene skal bruke utviklingsmidlene til.

Fylkeskommunens mulighet til å utøve den regionale samfunnsutviklerrollen svekkes når både myndighet og virkemidler innskrenkes, mener fylkesrådet.

 INTET ROP OM SAMMENSLÅING

- Det er heller ikke noe stort rop om sammenslåing i Hedmark. Høringsinnspillene viser det, fastslår Sveen i en pressemelding.

Fylkesrådet ønsker fortsatt et tett samarbeid med Oppland. Samarbeidet mellom innlandsfylkene fungerer bra og har gitt gode resultater på flere områder. Felles satsninger innenfor områder som bioøkonomi og samferdsel er gode eksempler på dette. Fylkesrådet er opptatt av å videreutvikle det nære samarbeidet med Oppland i tiden fremover. 

Samtidig ønsker fylkesrådet et tettere samarbeid, både med Akershus og Oslo, med Trøndelag og med våre nabofylker i Sverige.

SAKENS BAKGRUNN

Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har bedt fylkene fatte vedtak om eventuell sammenslåing innen 1. desember 2016.

På bakgrunn av dette fattet fylkestingene i Hedmark og Oppland juni 2016 likelydende vedtak om at fylkestingene skal legge fram et beslutningsgrunnlag for en eventuell etablering av en folkevalgt region i Innlandet bestående av Hedmark og Oppland fylkeskommuner.

I etterkant av dette vedtaket ble det opprettet en administrativ arbeidsgruppe som skulle utarbeide en utredning. Denne utredningen ble 18. oktober sendt på høring til kommuner, regionråd, fagforeninger og fylkeskommunale råd og utvalg.

Av høringssvarene kan en lese at det nord i fylket, i Fjellregionen, og sør i fylket, Glåmdalen, er motstand mot sammenslåing. I mjøsområdet er kommunene positive til å slå sammen de to fylkene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00