HA har fått innsyn i en e-post fra avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen i kommunaldepartementet datert 17. mars.

E-posten er en oppsummering etter et møte mellom sentrale departementsfolk, topper fra Bane Nor og Riksantikvaren, samt fra Jernbanedirektoratet 16. mars.

Dette var drøyt to uker etter den store innsigelsesbefaringen i Hamar 2. mars.

HER kan du se hva Bane Nor sa til HA i februar.

Steile fronter

I jernbanesaken har Bane Nor og Riksantikvaren stått steilt imot hverandre.

Riksantikvaren kom med innsigelse på overtid mot Bane Nors foretrukne vestlige trasé.

Ved siden av at de har vært uenige om sakens realiteter, har de to statsetatene vært svært uenige om prosessen.

Jobber med kulvert

I e-posten takker Horgen for et bra møte, og noterer at det ble enighet om at Bane Nor skal konkretisere et nytt kulvertalternativ i vest-korridoren der målet er å få kulverten så langt ned som mulig slik at barrierevirkningen mot Hamar sentrum blir minst mulig.

Dette utkastet tar utgangspunkt i at nye spor fortsatt ligger på ytter-/vestsiden av fyllingen gjennom Åkersvika og sporet senkes så langt ned at det ikke påvirker naturverdiene. De tekniske løsningene skal optimaliseres mest mulig.

Fristilling

Det skal ses på hva en «fristilling» av fredete bygninger kan føre til, som et grunnlag for dialog med Riksantikvaren.

I notatet heter det også at flomsikringen må ivaretas på en annen måte enn at sporene ligger over 200-års flomnivå.

Parallelt med dette arbeidet, skal Klima- og miljødepartementet avklare hvilke muligheter som finnes i forhold til Ramsar-området i Åkersvika for både det østlige og det vestlige alternativet.

Videre går det fram at arbeidet med å utrede godsspor fortsetter (Jernbanedirektoratet har bestilt en tilleggsutredning på tilsving i det østre alternativet).

Leidulf Mydland hos Riksantikvaren har svart på e-posten med at de omgående vil gå i gang med å se på de fredete bygninger og anlegg som ligger innenfor planområdet med henblikk på optimalisering av kulvertalternativet i vest.

Bane Nor vil verken kommentere notatet eller utfallet av drøftingene nå:

– Hva vi skal se på av muligheter for justeringer i ulike alternativer, avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bane Nor kommer ikke til å kommentere dette så lenge saken ligger hos departementet, sier planleggingssjef Lars Eide for Intercity på Dovrebanen i Bane Nor til HA.

HER kan du lese hvordan en øst-tilhenger reagerte på det Bane Nor sa om kulvert tidligere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00