Hamar kommune har fått konsulentselskapet Agenda Kaupang til å gjennom gå kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Formålet er å se etter forbedringspunkter, og komme med forslag til framtidas omsorgstjenester.

Nytt sykehjem

Rådgiver Rune Holbæk presenterte rapporten for formannskapet i forrige uke.

Mens Hamar kommune så smått har begynt å se på om det skal bygges et nytt, femte sykehjem i kommunen i løpet av seks til sju år, går anbefalingene fra konsulentfirmaet i stikk motsatt retning.

Kommunen har også satt av en tomt på det gamle tomteområdet etter Ankerskogen videregående skole på fire mål til for eksempel til nytt sykehjem.

Stor økning

Med framskrivinger av folketall og økning av antall eldre i kommunen over 80 år fram mot 2040, vil behovet for helse- og omsorgstjenester øke med hele 60 prosent dersom kommunen viderefører dagens praksis.

Det vil få store økonomiske konsekvenser.

Nettobudsjettet til omsorgsavdelingen var i 2016 på 611 millioner kroner. I stedet for å bygge flere sykehjemsplasser, råder Agenda kommunen til å satser mer på hjemmebaserte tjenester, dag- og aktivitetstilbud og flere tilrettelagte boliger med mulighet for heldøgns bemanning og velferdsteknologi.

Kommunen bruker i dag mye penger på å betale sykehusene for opphold for utskrivningsklare pasienter.

Konsulentene mener kommunen heller bør vurdere å bygge et helsehus med korttidsplasser for behandling og rehabilitering for å ta imot denne pasientgruppen.

Selvhjulpne lenger

Det underliggende budskapet fra konsulentfirmaet, er at folk må stimuleres til å være mest mulig selvhjulpne og i aktivitet så lenge som mulig.

Derfor oppfordrer de kommunen til å satse mer på mestring, rehabilitering og aktivitetstilbud.

- Må ha begge deler

Nygaard var selv pårørende til en hjelpetrengende ektefelle i hjemmet i mange år. Det var svært krevende. Denne erfaringen har Nygaard med seg inn i lokalpolitikken. Hun er sjokkert over at Agenda Kaupang fraråder bygging av flere sykehjemsplasser.

– Vi i Pensjonistpartiet kommer fortsatt til å slåss for nødvendig sykehjemsbygging i Hamar. Vi kan ikke kreve at pårørende må bo i sykehjem i sine egne hjem, mener Nygaard.

Arbeiderpartiet har i likhet med Pensjonistpartiet jobbet for å framskynde bygging av et femte sykehjem i Hamar. Gruppeleder Morten Aspeli sier at de vil ha en grundig behandling av rapporten, og at de er opptatt av å sette brukeren i fokus og at politikken er kunnskaps- og faktabasert.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00