10. ja­nu­ar duk­ket Mat­til­sy­net opp på uan­meldt be­søk hos Ha­mar Asia Mat i Grøn­ne­gata. Be­søket re­sul­ter­te i umid­del­bar sten­ging og en lis­te med fle­re punk­ter som må ut­bed­res før ga­te­kjøk­ke­net kan åpne igjen. Mat­til­sy­net av­dek­ket blant an­net føl­gen­de:

• Mat­res­ter og fett på kjøk­ken­ut­styr som skul­le være rent.

• Lag­ring av opp­vask­ut­styr, kost og børs­ter i en skit­ten boks.

• Opp­be­va­ring av kjøk­ken­ut­styr i ure­ne be­hol­de­re som in­ne­hol­der mat­res­ter og fett.

• Slei­ver, kni­ver og øser på skit­tent og fet­te­te opp­heng. På veg­gen bak er det res­ter av mat og ol­je­søl.

• Opp­vask­rom­met er svært urent med man­gel­fullt ved­li­ke­hold. På gul­vet lig­ger det tre­nings­vek­ter og en pum­pe som bru­kes til å åpne tet­te sluk. På et sta­tiv hen­ger ure­ne mop­per.

• Suk­ker, drill, skjø­te­led­nin­ger, vann­slan­ge, vas­ke­mid­del og ol­je­kan­ner lag­res i et svært urent skap. Feie­bret­tet i sam­me rom har et svart be­legg på over­fla­ten.

Re­pa­rert med iso­por og teip

• Rundt ut­slags­vas­ken er det an­sam­lin­ger av søl og skitt.

• Opp­vask­rom­met er skilt fra bu­tik­ken med et for­heng av plast­rem­ser. Rem­se­ne er svar­te av skitt på over­fla­ten.

• Det er fle­re umal­te over­fla­ter. Hyl­ler, ben­ke­skap og an­net tre­verk er seigt og ikke ren­gjort.

• Det er en åp­ning mel­lom kjø­le­roms­veg­gen og yt­ter­veg­gen. Her blir det lag­ret løk sam­men med tom­me egg­brett og pri­va­te klær.

• På kjøk­ke­net er det om­rå­der med man­gel­fullt ren­hold. En fet­te­te kom­fyr står un­der ben­ken.

• Mat lag­res i is­bok­ser. Bok­se­ne har fett og mat­søl på ut­si­den.

• Det er en sprekk på fem cm mel­lom fri­tyr­gry­ta og veg­gen. For å hind­re at olje og søl renner ned i sprek­ken er den­ne dek­ket til med iso­por og teip.

«Svært al­vor­lig»

I Mat­til­sy­nets stren­ge kon­klu­sjon, som er sig­nert av­de­lings­sjef Ben­te Faus­ke, skri­ver eta­ten blant an­net føl­gen­de:

– Vi ser at opp­vask av ut­styr fore­går på et uhy­gie­nisk rom og at det ikke er rent der ut­sty­ret blir lag­ret. Det skil­les ikke mel­lom rent og urent ut­styr. Det er også fun­net mat­res­ter på vas­ket ut­styr. For­urens­ning med syk­doms­fram­kal­len­de bak­te­ri­er kan gjø­re ma­ten ut­rygg. Mang­len­de ved­li­ke­hold av lo­ka­ler og ut­styr med­fø­rer at det er van­ske­lig å opp­rett­hol­de god hy­gie­ne. De be­skrev­ne for­hol­de­ne vi­ser at det er stor fare for at mat kan for­uren­ses fra om­gi­vel­se­ne og ut­styr, og at ma­ten kan bli hel­se­ska­de­lig. Mat­til­sy­net vur­de­rer re­gel­brud­det som svært al­vor­lig for mat­trygg­he­ten.

På bak­grunn av det­te fat­tet Mat­til­sy­nets kon­trol­lø­rer has­te­ved­tak om umid­del­bar steng­ning av ga­te­kjøk­ke­net fra og med tirs­dag 10. ja­nu­ar.

Ha­mar Asia Mat må be om en ny in­spek­sjon når de på­pek­te punk­te­ne er ret­tet opp. Inn­til da må ga­te­kjøk­ke­net hol­de stengt.

VASK OG OPPUSSING

Mien Thi Ngu­yen opp­ly­ser at ga­te­kjøk­ke­net nå er i gang med full vask og oppus­sing av lo­ka­le­ne. Må­let er å åpne kjøk­ke­net igjen så snart som mu­lig.– Vi skal ut­vi­de med ser­ve­ring av su­shi, sier Mien Thi Ngu­yen, på spørs­mål om hvor­for ga­te­kjøk­ke­net hol­der stengt.

Ei­er­ne av Ha­mar Asia Mat er nå i gang med å pus­se opp lo­ka­le­ne, både for å ut­vi­de til­bu­det og for å opp­fyl­le Mat­til­sy­nets krav.

– Vi vas­ker og ord­ner opp. Vi skal ret­te opp alt. Vi har blant an­net byt­tet ut tre­verk med me­tall, sier hun, og vi­ser fram nye ben­ker og kar­mer.

Ngu­yen sier Ha­mar Asia Mat har fått be­skjed om å mel­de fra til Mat­til­sy­net så snart punk­te­ne i rap­por­ten er ret­tet opp.

– Vi øns­ker å åpne igjen så fort som mu­lig, sier hun.

Ngu­yen sier kun­de­ne ikke skal be­hø­ve å fryk­te ube­ha­ge­li­ge opp­le­vel­ser i fram­ti­den.

– Det skal være trygt å spi­se her. Vi har så man­ge kun­der som er inn­om og sier de sav­ner ma­ten vår, av­slut­ter hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00