• I Brumunddal er også brua over Brumunda pyntet med lys og trær. FOTO: Christian E. Bergheim
  • Ringsaksokningene har vært flinke på detaljer, slik som her i Brumunddal. Det gir uttelling i HAs vurdering. FOTO: Christian E. Bergheim

Her er HAs vurdering av årets julegater, sortert fra fra best til verst:

Brumunddal

Terningkast 5

Tan­ken slår meg fle­re gan­ger mens jeg rus­ler gjen­nom den be­ha­ge­lig de­ko­rer­te gå­ga­ta: «Her har de vir­ke­lig be­stemt seg for å gjø­re det jord­nært, varmt og hjem­me­ko­se­lig!»

Over­alt er det lys og pynt. Utal­li­ge gran­trær er hog­get og satt opp i små klyn­ger med mer el­ler mind­re jev­ne mel­lom­rom. Tri­ve­li­ge lyk­ter med mør­ke­gult lys sør­ger for god, gam­mel­dags ju­le­stem­ning. Høy­bal­ler og bål­pan­ner bi­drar også til en fø­lel­se av å være litt ute i sko­gen – el­ler på et sta­se­lig gårds­tun.

Et an­net spen­nen­de ele­ment er de små bo­de­ne som er satt opp. Her er blant an­net Snek­ker Andersens verk­sted, og en rek­ke and­re ut­stil­lin­ger bredd­ful­le av ko­se­li­ge gjen­stan­der.

Det er van­ske­lig å an­slå an­tal­let lys som er hengt opp, men det er snakk om svært man­ge. Iso­lert sett er in­gen av de­ko­ra­sjo­ne­ne spe­si­elt sto­re el­ler pran­gen­de, og på den må­ten unn­går man at det hele blir for mek­tig og svul­men­de. Det pene ju­le­tre­et på tor­get er det enes­te vir­ke­lig sto­re ele­men­tet, men tre­et er pyn­tet på en for­nuf­tig måte slik at det ikke bry­ter med den litt lav­mæl­te hel­he­ten. Bru­mund­dal er fort­satt langt fra Las Vegas på de fles­te om­rå­der.

Man fin­ner ju­le­stem­ning fle­re ste­der enn bare i gå­ga­ta. Også el­lers i sent­rum har gård­ei­er­ne gjort seg flid med å pynte både fa­sa­der og vin­du­er med lys.

Bru­mund­dal sco­rer alt i alt høyt på hel­hets­inn­trykk, og er der­for årets vin­ner av HAs høyst uof­fi­si­el­le kon­kur­ran­se.

Nå gjen­står det å se om kon­kur­ren­te­ne på Hedmarken tør å yppe seg med noe hef­ti­ge­re om et år. I mel­lom­ti­den kan HAs le­se­re trygt ta seg en tur til Dala for å finne stem­ning. Selv uten mye snø på bak­ken, er det fullt mu­lig å kjen­ne på den gode ad­vents­fø­lel­sen – i hvert fall litt et­ter mør­kets fram­brudd.

Hamar

Terningkast 4

I fjor gikk Ha­mar helt til topps med ter­ning­kast fem, men i år blir det bare en delt and­re­plass. Torg­ga­ta i Ha­mar for­tje­ner rik­tig­nok skryt for å være hel­het­lig ut­for­met, med de sam­me de­ko­ra­sjo­ne­ne og røde ku­le­ne om­trent hele vei­en fra sta­sjo­nen til Stor­tor­get. Det­te ska­per et fint og sym­me­trisk inn­trykk, sær­lig når man står i en av en­de­ne og kik­ker. Men er det ikke også litt kje­de­lig? Den evi­ge re­pe­ti­sjo­nen gjør det utvil­somt mu­lig å se seg lei på pyn­ten før man har kom­met seg gjen­nom hele gå­ga­ta. Det er hel­ler ikke mye pynt i og rundt bu­tik­ke­ne, noe Bru­mund­dal og Mo­elv er bed­re på i år.

Årets ju­le­ga­te i Ha­mar kan opp­sum­me­res som en stil­ren, trygg og tra­di­sjo­nell va­ri­ant uten en enes­te stor over­ras­kel­se.

Bo­nu­sen er at man kan gå seg en tur i Strand­ga­ta, hvor man kan be­und­re trær­ne som er møy­som­me­lig pyn­tet med lys. Men, det skal mer til for å gå helt til topps i HAs jule­tev­ling. De­tal­je­ne er fra­væ­ren­de, og der­med må Bus­te­rud & Co se seg slått av Anita Ihle Steen og hen­nes pyn­te­gla­de stab. Ha­mar får en grei fi­rer, men ikke noe mer.

Moelv

Terningkast 4

Man kan trygt mistenke Ringsaker kommune for å ha lagt en felles slagplan før årets pynting. Men det funker!

I Moelv får man som vanlig servert de kjente lysremsene med stjerner hengende over Storgata, i tillegg til drøssevis av små lys i noen utvalgte trær. Gammelt nytt, vil mange hevde – men Moelv får pluss i boka for å ha gjort som Brumunddal og fylt opp fortauene med juletrær, salgsboder, fuglenek og annen pynt. Gårdeierne har også lagt ned en innsats for å pynte rundt dører og vinduer.

Alt i alt er det ikke helt på nivå med julestemningen i Brumunddal, men Moelv i nord framstår samtidig som mer symmetrisk. En sterk firer, og dermed dødt løp med Hamar.

Stange

Terningkast 3

Ju­le­ga­ta i Stan­ge sent­rum er så ab­so­lutt ikke den mest spek­ta­ku­læ­re, men den er li­ke­vel gan­ske en­kel, ren og pen. Ly­sen­de de­ko­ra­sjo­ner med stjer­ner går tvers over Stor­ga­ta, og ska­per en lun og grei at­mo­sfæ­re mel­lom de man­ge små og litt stør­re bu­tik­ke­ne. Spen­nen­de el­ler ny­ska­pen­de er det på in­gen måte, men det er helt ål­reit – ver­ken mer el­ler mind­re. Trygt, traust og vel­prøvd gjen­nom fle­re år – men også gan­ske kje­de­lig.

Stan­ge får pluss i mar­gen for å også ha et gan­ske pent pyn­tet torg mel­lom råd­hu­set og Ting­vold, noe som trek­ker opp hel­he­ten. Det hjel­per også at fle­re for­ret­nin­ger har pyn­tet med lys, trær og stjer­ner i bu­tikk­vin­du­ene.

Med tan­ke på at Stan­ge er et re­la­tivt lite tett­sted, er årets ju­le­ga­te helt grei. Men, sam­men­lig­net med de mer am­bi­si­ø­se by­ene blir det litt i tyn­nes­te laget.

Løten

Terningkast 2

Ak­ku­rat som tid­li­ge­re år, har de be­skjed­ne lø­ten­sok­nin­ge­ne valgt et nok­så spar­tansk og mi­ni­ma­lis­tisk ut­trykk før jul. Lyk­te­stol­pe­ne er pyn­tet med ly­sen­de stjer­ner – og kur­ver som min­ner om noe man fin­ner på en fris­bee­golf­ba­ne.

Trygt og godt? Trygt, i hvert fall.

På den po­si­ti­ve si­den kan man si at det ver­ken er over­då­dig el­ler pran­gen­de, men sær­lig spen­nen­de er det hel­ler ikke. Sym­me­tri­en er også helt fra­væ­ren­de, si­den høy­re og venst­re side er de­ko­rert ra­di­kalt ulikt. Sam­men­lig­net med de and­re ste­de­ne har HA be­søkt, er det også ge­ne­relt lite ju­le­pynt i bu­tikk­vin­du­ene.

Jak­ter man på den gode jule­fø­lel­sen som fyl­ler kropp og sinn med vel­be­hag, så bør man nok med for­del rei­se til and­re ste­der enn Lø­ten sent­rum.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.