Onsdag i forrige uke ble det servert kake på hvert eneste Nav-kontor i Hedmark. Da kunne de nemlig gratulere seg selv med at den såkalte «Hedmarksmodellen» blir standard for hvordan Nav skal jobbe for å få lavest mulig sykefravær i dette landet.

Blir du syk er Norge et bra land å bo i. Arbeidsgiver betaler full lønn de første 16 dagene, og deretter overtar velferdsstaten. Sykelønnsordningen gir en økonomisk trygghet når helsen svikter så mye at en ikke klarer å jobbe, men koster naturligvis drøssevis med penger.

Vanskelig å komme tilbake

Mange mener også sykelønnsordningen, og i alle fall på den måten den er praktisert, også kan gjøre det vanskeligere å komme tilbake i jobb. Forskning viser at dersom man er 100 prosent sykemeldt over en lengre periode, øker sjansen drastisk for at vedkommende aldri kommer tilbake i jobb og ender i varig ufør.

Flere hevder også at en passiv sykemelding kan forverre visse sykdommer. Er det så lurt at en person med psykiske problemer sitter hjemme og venter i kø for å få hjelp av en psykolog?

Sandmann

Det var disse spørsmålene Sandmann-utvalget tok tak i da de som følge av en sterk økning i sykemeldte på 90-tallet utarbeidet sin innstilling med navnet «Sykefravær og uførepensjonering – Et inkluderende arbeidsliv».

Som følge av utvalgets arbeid ble det foretatt en rekke endringer av lovverket. Et av de mest sentrale var innføringen av aktivitetsplikten i 2004:

«For å få rett til sykepenger skal medlemmet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet».

Av en eller annen grunn har ikke aktivitetsplikten blitt praktisert i Nav-systemet. Bortsett fra i Hedmark.

Skjedde ingenting

I 2012 gjorde Nav Hedmark en såkalt kvalitetsundersøkelse av hvordan de fulgte opp sykemeldte og arbeidsgivere etter åtte ukers sykemelding. De tok utgangspunkt i 281 langtidssykemeldte og fant ut at det i realiteten ikke skjedde noe, at verken arbeidsgiver, leger eller Nav hadde fulgt kravene som faktisk lå i loven.

– Da startet vi med å følge aktivitetskravet på en skikkelig måte, sier Bjørn Lien, som er fylkesdirektør for Nav i Hedmark.

For Hedmarks del betydde et langt større oppfølging av de sykemeldte etter at det hadde gått åtte uker. De innførte et sakdrøftingverksted ved hvert lokale Nav-kontor hvor hver eneste sak ble individuelt behandlet. Sammen med rådgivende lege og representant fra Nav Hedmark fattet de et vedtak om aktivitetsplikten var oppfylt eller ikke, og om den sykemeldte i så fall kunne få unntak for å ikke falle inn under aktivitetsplikten.

Ble strengere

– Vi begynte å gå grundigere gjennom sakene. Vi krevde mer omfattende dokumentasjon av legene og større vilje til tilrettelegging fra arbeidsgiver. Vi begynte å sende varselbrev til dem som ikke oppfylt aktivitetsplikten, sier Lien.

– Dere ble strengere? Stilte mer krav?

– Ja, det kan du si, men først og fremst til legene og arbeidsgiverne. De aller fleste ønsker jo å komme tilbake i jobb.

Lien er nøye på å understreke at aktivitetsplikten ikke betyr at de skal tilbake i full jobb eller at de nødvendigvis må gjøre det de vanligvis gjør i jobben sin.

– Det handler om å få folk raskere tilbake i jobb og unngå varig uføretrygd. De aller fleste av oss kan jobbe litt dersom man er syk. Det er ikke slik at man enten ikke kan jobbe eller at man kan jobbe for fullt. Vår erfaring er at det er større sjanse for å komme tilbake i jobb og sykefraværet blir lavere dersom aktivitetsplikten benyttes.

– Kan dette oppfattes for strengt?

– De tilbakemeldingene vi får fra brukerne er ikke slik. Vi opplever at vi har en veldig god dialog og får egentlig veldig få negative tilbakemeldinger. Både leger og arbeidsgivere sier det nå har blitt lettere å få til en god dialog. sier Lien.

Sparte 82 mill

Innføringen av Hedmarksmodellen ble raskt en suksess. I løpet av det første året med strammere praksis rundt aktivitetsplikt ble antall sykemeldte redusert med åtte prosent – noe som ga en reduksjon i sykepengeutbetaling på hele 82 millioner kroner.

Akkurat nå er det 679 personer i Hedmark som har vært sykemeldt i over 12 uker i Hedmark. Av dem er 365 deltidssykemeldt og således har en aktivitetsplikt. Dette utgjør nå 54 prosent av alle sykemeldte og tallet er stigende. I 2014 var det for eksempel 44 prosent av dem som hadde vært sykemeldt i over 12 uker som delvis var i jobb.

Dette betyr at en stadig større andel av de langtidssykemeldte delvis er i jobb.

– Det er jo dette som er målet vårt, sier Bjørn Lien.

Og nå blir altså hedmarksmodellen en standardmodell for resten av landet. Etter et forsøk i Buskerud, Aust-Agder og Rogaland, var resultatene såpass gode at sentrale myndigheter ga ordre om å bruke Hedmarksmodelen over alt.

– Det er klart vi er stolte av det, sier Lien.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00