Mennesker og hunder kan bli syke av harepest-bakterien. Det er derfor viktig å følge smitterådene.

– I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt å følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Høysesong for smitte

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Sykdommen forekommer blant viltlevende dyr, og da spesielt hos hare og smågnagere.

Harepest finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. De fleste tilfellene av harepest ses på ettersommeren og høsten.

Hare og smågnagere kan bli svært syke og dør vanligvis etter noe dager, hvis de blir smittet av harepest. Typisk for syke harer er at de beveger seg tregere enn normalt, men rett etter at de er smittet kan de virke friske.

Harepest hos hund

– Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottakelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager, men de blir vanligvis ikke alvorlig syke og symptomene er som regel forbigående, sier Madslien.

Han oppfordrer kjæledyreiere til, i den grad det er mulig, å unngå å la disse spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare.

Harepest hos mennesker

Mennesker kan smittes av harepest og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker i Norge. Størst antall tilfeller ses i år med store smågnagerbestander. Som hos hare ses de fleste tilfellene på ettersommeren og høsten, men det er også registrert tilfeller om vinteren.

Viktigste smittekilde for mennesker i Norge synes å være lokale drikkevannskilder (brønnvann) som er forurenset med kadaver eller ekskrementer fra smittede smågnagere.

Hunder og katter kan overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker.

Det tar vanligvis tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Mennesker får vanligvis influensalignende symptomer. Harepest hos mennesker kan behandles effektivt med antibiotika.

Harepest og jakt

Harer kan være smittet uten å vise symptomer rett etter at de er blitt smittet, det vil si i tidlig inkubasjonsfase.

Smittede harer uten symptomer, eller harer med tidlige symptomer på sykdom (går tregt i los), kan bli felt under jakt. Slike hareslakt utgjør en stor smittefare for jegeren og jegerens familie.

– Alle harer som viser tegn på sykdom under jakt (går tregt i los) må ikke slaktebehandles av smittevernhensyn, avslutter Madslien.

Dette gjør du hvis du finner døde eller syke harer:

Ta kontakt med det lokale Mattilsynet, som gir råd om hvordan dyret skal håndteres videre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00