Ledelsen i Sykehuset Innlandet har sendt sin innstilling til styret i helseforetaket med forslag om endringer innenfor dagens sykehusstruktur.

Grunnet både svak økonomi og krevende struktur skal styret 15. desember foreta en rekke beslutninger om tiltak som på kort sikt skal bedre situasjonen i Sykehuset Innlandet.

I innstillingen til styret ligger et forslag om å samlokalisere rehabiliteringssenteret i Ottestad med avdelingen Solås på Gjøvik. Ny lokasjon er Løbakk på Ingeberg, hvor psykisk helsevern etter planen skal flytte ut og inn på Sanderud.

Det får de ansatte til å frykte fremtiden for pasientene og egne arbeidsplasser.

- En samling på Løbakk blir i praksis en samlokalisering av sengepostene, ikke hele fagmiljøet, sier seksjonsoverlege Kristin Østlie ved bevegelsesseksjonen i Ottestad.

redd for pasientene

Hun er i utgangspunktet ikke kritisk til en samlokalisering.

- Fagmiljøet slutter seg til tanken om en samlokalisering, men det er naturlig nok uenighet om hvor en slik samling bør legges. På lang sikt ønsker vi oss inn i et storsykehus. På kort sikt bør det velges en løsning som ivaretar pasientenes behov uten å splitte eller svekke fagmiljøet, sier Østlie.

I tillegg har ledelsen i Sykehuset Innlandet foreslått å legge ned hele Divisjon Habilitering og Rehabilitering. Det betyr at rehabiliteringsavdelingene i stedet vil bli underlagt de somatiske sykehusdivisjonene. Et samlokalisert senter på Løbakk vil da inngå i Divisjon Hamar - Elverum.

- Da må vi sloss med akuttpasienter, indremedisin og andre om ressurser. Jeg er redd rehabiliteringspasientene vil tape den kampen, sier Østlie, som også framhever at et slikt forslag er i strid med sentrale føringer om å satse på spesialisert rehabilitering.

Hun stiller også spørsmål om det er økonomisk gevinst i et slikt forslag.

- Vi i fagmilljøet er redde for at dette kan være starten på en nedskalering av kapasiteten og tilbudet innenfor spesialisert rehabilitering til pasientene i innlandet, sier Østlie.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Framtida for lokalmedisinske tjenester

innlandets sunnaas

Avdelingene i Ottestad og på Gjøvik behandler tilsammen over 8000 pasienter i året, og om lag 1000 av pasientene er folk som er inne til et lengre opphold. Totalt er det rundt 220 årsverk, hvor 160 er tilknyttet Ottestad.

- Vår divisjon er Innlandets Sunnaas, og vi har en god del spesialiserte tilbud. Vi er blant annet et av fem team i landet som rehabiliterer de som har foretatt armamputasjoner, og vi tar i mot de vanskeligste tilfellene, sier Østlie.

Så sent som i 2014 fikk senteret en ny smerteklinikk som ble åpnet av direktør Morten Lang-Ree. Nå foreslår han altså å flytte hele rehabiliteringssenteret.

- Jeg er bekymret for hvilken vei dette går. Rehabilitering er viktig for stadig flere. Jeg ser ikke hvorfor man skal nedskalere tilbudet til en stor og sårbar pasientgruppe, sier Østlie.

- krevende situasjon

Divisjonsdirektør for habilitering og rehabilitering, Atle Stenhaug Sørensen, stiller seg på sin side bak innstillingen.

- Sykehuset Innlandet er i en krevende situasjon, og har vært det lenge. Det har vært en utstrakt bruk av ostehøvel-prinsippet. Vi må ta strukturelle grep, og se på strukturen på tvers i hele Sykehuset Innlandet, sier Sørensen, som legger til at det har vært krevende diskusjoner i ledergruppen.

- Det er ulike synspunkter på dette. Det er både fordeler og ulemper, sier Sørensen.

De ansatte frykter at det blir både færre stillinger og færre senger. Til det sier Sørensen følgende:

- Jeg ønsker å trygge at vi fortsatt har et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne i Hedmark og Oppland, og vi ønsker å styrke bemanningen rundt hver seng.

Det skal også være avsatt midler til en opprustning av Løbakk.

- ikke bærekraftig

Ellers ligger det i forslagene om tiltak på kort sikt innenfor dagens sykehusstruktur at man samler Gjøvik og Lillehammer til en divisjon under felles ledelse. I tillegg anbefaler man kutt i administrasjonen, og det foreslås at det gjøres en utredning om muligheten for å samle tilbudet innenfor nyfødtintensiv på Lillehammer.

Det tilbudet finnes i dag også på Elverum.

I den utsendte pressemeldingen fra Sykehuset Innlandet sier administrerende direktør Morten Lang-Ree at endringene vil være til pasientenes beste.

- Pasientene i Innlandet fortjener det beste. Vi kan ikke komme i en situasjon der vi ikke kan fornye utstyret vårt eller rekruttere dyktige medarbeidere. Dagens drift, med samme tilbud mange steder, er ikke bærekraftig, sier Lang-Ree.

- Forslagene er et steg i riktig retning. Forslagene kommer også som en følge av at tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledere har sagt at vi ikke lenger bare kan bruke ostehøvelen på våre budsjetter, sier Lang-Ree, og viser til at de somatiske sykehusene i år ligger an til et merforbruk på 100 millioner kroner.

Styret i Sykehuset Innlandet skal vurdere forslagene i et styremøte 15. desember, og kan selvsagt gå for andre løsninger eller vedta flere utredninger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00