Selv for beskjedne hedmarkinger kan det være fristende å tenke at vår region er i en særklasse. Noen vil kanskje si at så snart vi får bygd ut jernbane og veg, så vil alt ordne seg – med nye arbeidsplasser og tilflytting i bøtter og spann.

Les også: Ringsaker-rådmann Jørn Strand drømmer om 50.000 ringsaksokninger i 2042. Han er klokkeklar på at E6-utbyggingen vil gi Ringsaker veksten

Fredag var forsker Knut Vareide fra Telemarksforskning invitert til Hamar – blant annet for å avkrefte noen av nettopp disse tankene.

– Suksess skapes av at man har både arbeidsplasser og et attraktivt sted å bo. Hvis man ikke er attraktiv nok, så bosetter folk seg andre steder, sier han.

Vareide pratet til forsamlingen i anledning fredagens store møte mellom representanter fra både politikk, næringsliv og administrasjon i kommunene rundt Mjøsa. Rundt 100 personer fra Hedmark og Oppland deltok for å finne ut hvordan man kan samarbeide bedre på tvers av grensene.

Lokal kamp om innbyggerne

Vareide mener ny E6 og jernbane vil gjøre det mye enklere å være pendler. Han sier det igjen vil stille enda tøffere krav til de ulike stedenes attraktivitet.

– Dere tjener på å ha en veldig tett region. Det er lett å pendle, og da velger folk å bosette seg der de ønsker å bo. Det betyr mye sterkere konkurranse om innbyggerne. De attraktive kommunene vil tjene ekstra mye på dette, mens andre vil tape. Kortere reisetid og bedre pendlermuligheter gir både høyere odds og risiko, sier han.

Vareide advarer spesielt mot å tro at samferdsel vil løse alt av lokale utfordringer i en fei.

– Hvis noen tenker at det kommer ny veg i 2023, og at man derfor kan lene seg tilbake og slappe av, så vil man bli tapere. Framtidens gevinst avgjøres av det arbeidet dere gjør i dag. Man kan ikke sprette champagnen selv om InterCity-en kommer, sier han.

Forandring som nøkkel

Forskeren mener forandring er det som trengs for å lykkes. Han understreker at det som er godt nok i dag, ikke nødvendigvis er godt nok i årene som kommer.

– Man kan tenke at Hamar er attraktivt fordi man har stupetårn og Skibladner, men dette er ikke nok. Man trenger forandring for å være attraktiv også i framtiden.

Vareide minner om at alle andre norske regioner også jobber for større vekst. Han stiller samtidig spørsmål rundt hvor all veksten skal komme fra.

– Summen av alle de lokale forventningene er i hvert fall for høy. Hvis alle regionene skal oppnå sine mål, så vil Norge oppleve en befolkningseksplosjon, sier han – til humring fra salen

Byg­ger for fram­ti­den

Rings­aker-ord­fø­rer Anita Ihle Steen (Ap) me­ner det er vik­tig å set­te seg sto­re og am­bi­si­ø­se mål. 

Steen lyt­tet in­ter­es­sert til Vareides fore­drag. Hun fø­ler seg trygg på at Rings­aker er på rett kurs.

– Se på for­and­rin­gen vi gjør i Bru­mund­dal. Mel­lom sent­rum og Mjø­sa re­gu­le­rer vi 600.000 kvad­rat­me­ter næ­rings­are­al, sier hun.

Steen trek­ker også fram sat­sin­gen på næ­rings­liv og han­del på Ruds­høg­da og i Ny­dal som vik­ti­ge til­tak. I til­legg nev­ner hun sko­ler, bar­ne­ha­ger og godt bo­mil­jø som Ring­sa­kers styr­ker.

– Råd­mann Jørn Strand drøm­mer om 50.000 inn­byg­ge­re in­nen 2042. Er dere for am­bi­si­ø­se?

– Nei, jeg sy­nes vi skal være så of­fen­si­ve vi bare kan. Vi på Hedmarken er ikke kjent for å rope høy­est, men vi må kun­ne set­te oss sto­re, lang­sik­ti­ge mål, sier hun.

Også NHO-re­gi­on­di­rek­tør Åge Skin­stad fikk også an­led­ning til å si noen ord på mø­tet. Han et­ter­ly­ser mer sat­sing på kol­lek­tiv­til­bud.

– Folk kjø­rer bil for­di det ikke går man­ge nok bus­ser til rett tid og til rett sted, me­ner Skin­stad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00